SỐ HIỆU TÊN VĂN BẢN BAN HÀNH FILE
3637/QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học 2/10/2019
3365/QĐ-HVN Quyết định về việc sửa đổi Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm 11/9/2019
2578/QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 19/7/2019
2577/QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định về Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 19/7/2019
2460/QĐ- HVN Quyết định ban hành Quy định về chức trách nhiệm vụ chế độ học tập công tác,thời gian biểu hoạt động tại túc quản sinh viên khi học GDQPAN 22/8/2018
2125/QĐ-HVN Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Thông tin - Thư viện 30/7/2018
1546/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng mềm 28/5/2018
489/QĐ-HVN Quyết định ban hành Quy định quản nguồn thu Quy chế chi tiêu nội bộ 2/3/2018
382/QĐ-HVN Quyết định về việc Ban hành Quy định về khai thác sử dụng Thông tin - Tài liệu Thư viện 6/2/2018
28/QĐ-HVN Quyết định về việc ban hành Quy định Quản hoạt động Khoa học Công nghệ 5/1/2018

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap