BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

Số:177 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017


 

THÔNG BÁO  

V/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại  học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, xét tuyển thẳng vào đại học năm 2017 như sau:

 

I/ Tuyển thẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT thuộc các đối tượng dưới đây được tuyển thẳng theo điểm a, b, c, e, g, h khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với số lượng không hạn chế:

a/ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

b/ Thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung, nay đã hoàn thành nghĩa vụ được phục viên, xuất ngũ, có Quyết định của cấp trung đoàn trở lên;

c/ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olimpic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học quốc tế.

e/ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.   Ngành đào tạo được tuyển thẳng phù hợp với môn thi học sinh giỏi hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật:

                                                                                                                                               

TT

Môn thi học sinh giỏi

Ngành đào tạo tuyển thẳng

1

Hóa học

Công nghệ thực phẩm, Khoa học môi trường

2

Sinh học

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản.

3

Tin học

Công nghệ thông tin.

 

g/ Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Tùy theo kết quả học tập THPT của học sinh, sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét và quyết định cho vào học;

h/ Thí sinh là người nước ngoài.

 

II/ Ưu tiên xét tuyển thẳng:  Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc đối tượng điểm e, mục I/ nêu trên, nếu không dùng quyền tuyển thẳng vào đại học và có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ GDĐT quy định được Học viện xem xét, quyết định cho vào học với số lượng không hạn chế. Ngành được ưu tiên xét tuyển thẳng như ngành được tuyển thẳng nêu trên;

 

III/ Xét tuyển thẳng: Thực hiện xét tuyển thẳng theo điểm i, khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành các thí sinh đã tốt nghiệp THPT như sau:

- Đối tượng:

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh phổ thông dân tộc nội trú  tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao;

+ Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của thủ tướng Chính phủ;

+ Thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;

 (Sau đây gọi tắt chung là xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện 30a).

- Số lượng xét tuyển thẳng: bậc đại học 300.

- Ngành xét tuyển thẳng: các ngành hiện đang đào tạo bậc đại học (bảng 1). Thí sinh chỉ được chính thức xét tuyển vào ngành học sau khi có kết quả bổ túc kiến thức.

- Nguyên tắc xét tuyển thẳng: Căn cứ tổng điểm thi tốt nghiệp THPT để xếp từ cao xuống thấp (không tính điểm khuyến khích xét tốt nghiệp).

Thí sinh thuộc diện 30a được xét tuyển thẳng (mục III) có nghĩa vụ và quyền lợi dưới đây:

1/ Nghĩa vụ:

- Học bổ túc kiến thức chương trình PTTH hiện hành 6 môn : Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh. Thời lượng học trên lớp 120 tiết/môn học /2 học kỳ  (tương đương 4 tín chỉ/ môn/ kỳ học).

- Nộp học phí  4.080.000 đ/kỳ học (tương đương 170.000 đ/tín chỉ).

- Giữa và cuối các kỳ học phải tham dự kiểm tra kiến thức 6 môn đã học theo quy định để làm cơ sở xét tuyển vào học các ngành quy định tại bảng 1.

- Khi thí sinh đã chính thức trở thành sinh viên, hàng năm phải nộp học phí và chấp hành Quy chế đào tạo đại học theo quy định hiện hành của Giám đốc Học viện như các sinh viên khác.

2/ Quyền lợi:

- Tuỳ theo kết quả kiểm tra kiến thức trong năm, thí sinh được đăng ký xét tuyển vào học một trong các ngành bậc đại học như sau:

 

 Bảng 1 – Ngành đào tạo, điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển thẳng đại học thí sinh thuộc diện 30a 

 

Ngành đào tạo (28 ngành)

Tổng số điểm 6 môn học trong năm và điều kiện khác

Số lượng tuyển

(chỉ tiêu)

Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ sinh học; Công nghệ thông tin; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Công thôn; Kế toán; Khoa học cây trồng; Khoa học cây trồng (chương trình tiên tiến); Khoa học đất; Khoa học môi trường; Kinh doanh nông nghiệp; Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật tài nguyên nước; Nông nghiệp; Nuôi trồng thuỷ sản; Phát triển nông thôn; Quản lý đất đai; Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh nông nghiệp (chương trình tiên tiến); Sư phạm kỹ thuật; Thú y; Xã hội học.

 

Đạt 30,0 điểm trở lên và không có môn học bị 0,0 điểm

 

Tối đa 20 sinh viên/ ngành đào tạo

 

Nguyên tắc xét tuyển vào học các ngành đào tạo khi số lượng thí sinh đăng ký quá số chỉ tiêu cho mỗi ngành nêu trên: lấy tổng số điểm 6 môn học trong năm xếp thứ tự từ cao xuống thấp để tuyển hết chỉ tiêu. Số thí sinh vượt quá chỉ tiêu tuyển quy định cho  ngành đào tạo sẽ được phép chuyển sang ngành đào tạo khác còn chỉ tiêu (có thông báo sau).

Thí sinh không đạt yêu cầu thì bị buộc thôi học và trở về nơi cư trú trước khi đi học hoặc được Học viện xác nhận kết quả bổ túc kiến thức để sang học trường khác (do thí  sinh đề nghị  và được Trường xin chuyển đến chấp nhận cho vào học).

 

IV/ Thời gian thực hiện: Theo lịch trình Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện nhận các loại Hồ sơ của học sinh (thông qua Sở GD&ĐT các tỉnh, TP) trước ngày 01/6/2017.

Thông tin khác cần xem trên trang Web theo địa chỉ: www.vnua.edu.vn

Điện thoại liên hệ khi cần thiết : 0462 617 520.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (báo cáo);

- Sở GD và ĐT các tỉnh (phối hợp thực hiện);

- Lưu QLĐT, VT, HVS.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Xuân Trạch