HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ

________________

 Số:  1237 / HVN - TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 06  tháng 9 năm 2016

                                            

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao

và đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

           

Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng tuyển sinh Học viện) Thông báo tuyển sinh để đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Khoa học cây trồng, ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hợp tác với các trường Đại học của Hoa Kỳ);  lớp Công nghệ sinh học chất lượng cao, lớp Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao và các lớp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) các ngành: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật cơ khí, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp như sau:

1/ Chỉ tiêu: Lớp Khoa học cây trồng tiên tiến 60 SV; Lớp Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến 60 SV; Lớp Công nghệ sinh học chất lượng cao 50 SV; Lớp Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao 50 SV;  Lớp Chăn nuôi POHE 70 SV ; Lớp Công nghệ sinh học POHE 50 SV ; Lớp Công nghệ thông tin POHE 60 SV; Lớp Kế toán POHE 60 SV; Lớp Kỹ thuật cơ khí  POHE 30 SV; Lớp Nông nghiệp POHE 60 SV; Lớp Phát triển Nông thôn POHE 50 SV;  Lớp Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp POHE 25 SV.

2/ Đối tượng tuyển sinh:

+ Đối với chương trình tiên tiến và chất lượng cao: Là sinh viên khóa 60, 61 có kết quả thi và tổ hợp xét tuyển phù hợp đầu vào với ngành đào tạo trong từng đợt xét tuyển;

+ Đối với các ngành đào tạo POHE: Là sinh viên khóa 61 trong cùng ngành đào tạo (ví dụ:  đối tượng tuyển vào lớp Chăn nuôi POHE là sinh viên các lớp Chăn nuôi A, B, C ... khóa 61).

3/ Phương thức tuyển: Xét tuyển trên cơ sở tổng số điểm thi của các môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển vào đại học năm 2016 và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có).

4/ Thời gian, địa điểm nộp Đơn đăng ký xét tuyển:

- Thời gian: Trước 17 giờ 30 ngày 20/9/2016;

- Địa điểm: Văn phòng khoa của các khoa đang quản lý lớp sinh viên.

5/ Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: chậm nhất ngày 22/9/2016.

6/ Quy trình đào tạo: Sau 1 năm học tập (chủ yếu là tiếng Anh), nếu sinh viên các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến và lớp chất lượng cao không đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh ( đạt chuẩn từ B1+ hoặc có chứng chỉ  tiếng Anh quốc tế đạt trình độ IELTS 5.5 / TOEFL 550) thì  sinh viên phải chuyển về lớp học cũ để học tập (lớp học khi nhập Trường).

Sinh viên có nhu cầu đào tạo theo chương trình tiến tiến, chất lượng cao hoặc đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng cần làm Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm) hoặc nhận mẫu Đơn tại văn phòng các khoa nêu trên.

Hội đồng tuyển sinh Học viện yêu cầu lãnh đạo các khoa: Căn cứ chủ trương tuyển sinh nêu trên để Thông báo tuyển sinh các ngành đang quản lý, tổ chức phát hành và nhận Đơn, xét tuyển và báo cáo kết quả xét tuyển (điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển) về Hội đồng tuyển sinh Học viện (qua Ban Quản lý đào tạo) trước ngày 23/9/2016.  

Thông báo này thay thế Thông báo số 1183 / HVN - TB ngày 25/8/2016 của Hội đồng tuyển sinh Học viện.

Điện thoại liên hệ tư vấn tuyển sinh: 04 62617578.

Nơi gửi:

- Lãnh đạo các khoa;

- Lưu QLĐT, VT, HVS.

TM.HỘI ĐỒNG

KT.CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Xuân Trạch