HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH

___________________

Số: 995/ HVN - TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

 Hà Nội, ngày 24  tháng 8 năm 2017

                                                      

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao

và đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

           

Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng tuyển sinh Học viện) Thông báo tuyển sinh để đào tạo theo chương trình tiên tiến ngành Khoa học cây trồng, ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hợp tác với các trường Đại học của Hoa Kỳ);  lớp Công nghệ sinh học chất lượng cao, lớp Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao, lớp Kinh tế - Tài Chính chất lượng cao và các lớp đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) các ngành: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật cơ khí, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn như sau:

1/ Chỉ tiêu:

TT

Ngành

Chỉ tiêu

1

Khoa học cây trồng tiên tiến

60

2

Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến

60

3

Công nghệ sinh học chất lượng cao

60

4

Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao

50

5

Kinh tế - Tài chính chất lượng cao

50

6

Đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE)

25 - 70

 

2/ Đối tượng tuyển sinh:

+ Đối với chương trình tiên tiến và chất lượng cao: Là sinh viên khóa 61, 62 có kết quả thi và tổ hợp xét tuyển phù hợp đầu vào với ngành đào tạo trong từng đợt xét tuyển;

+ Đối với các ngành đào tạo POHE: Là sinh viên khóa 62 trong cùng ngành đào tạo (ví dụ:  đối tượng tuyển vào lớp Chăn nuôi POHE là sinh viên các lớp Chăn nuôi A, B, C ... khóa 62).

3/ Phương thức tuyển: Xét tuyển trên cơ sở tổng số điểm thi của các môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển vào đại học năm 2017 và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có).

4/ Thời gian, địa điểm nộp Đơn đăng ký xét tuyển:

- Thời gian: Trước 17 giờ 00 ngày 29/9/2017;

- Địa điểm: Văn phòng khoa của các khoa đang quản lý chương trình tiên, chất lượng cao, POHE.

5/ Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: chậm nhất ngày 03/10/2017.

6/ Quy trình đào tạo: Sau 1 năm học tập (chủ yếu là tiếng Anh), nếu sinh viên các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến và lớp chất lượng cao không đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh (đạt chuẩn từ tương đương B1+ hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt trình độ IELTS 5.5 / TOEFL 550) thì  sinh viên phải chuyển về lớp học cũ để học tập (lớp học khi nhập học vào Học viện).

Sinh viên có nhu cầu đào tạo theo chương trình tiến tiến, chất lượng cao hoặc đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng cần làm Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm) hoặc nhận mẫu Đơn tại văn phòng các khoa chuyên môn có ngành đào tạo nêu trên.

Hội đồng tuyển sinh Học viện yêu cầu lãnh đạo các khoa: Căn cứ chủ trương tuyển sinh nêu trên để Thông báo tuyển sinh các ngành đang quản lý, tổ chức phát hành và nhận Đơn, xét tuyển và báo cáo kết quả xét tuyển (điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển) về Hội đồng tuyển sinh Học viện (qua Ban Quản lý đào tạo) trước 17h00 ngày 02/10/2017. 

Điện thoại liên hệ tư vấn tuyển sinh: 04 62617578.

 

Nơi gửi:

- Thí sinh (website);

- Lãnh đạo các khoa;

- Lưu: QLĐT, VT, NPD (20).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Trạch