BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: 274 /BC-HVN 

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO 

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA

VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CĐSP NĂM 2017

 


Tên đơn vị:

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

1. Trương Tạ Hằng Nga

04.62617.578 / 0898.060.159

2. Nguyễn Phương Dung

04.62617.520 / 0963.580.998

3. Đinh Thế Duy

04.62617.578 / 0989.605.051

4. Trần Minh Đức

04.62617.578 / 0932.001.000

5. Trần Thanh Hà

04.62617.520 / 0169.843.1482

6. Nguyễn Trọng Trung

04.62617.519 / 0986.509.868

Số điện thoại cố định:

04.62617.578 / 04.62617.520 / 04.62617.519

Fax:

04.3827.6554 / 04.62617.586

Email:

tuvantuyensinh@vnua.edu.vn

facebook

https://www.facebook.com/hocviennongnghiep

Địa chỉ website

www.vnua.edu.vn; www.tuyensinh.vnua.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Vụ GDĐH – Bộ GD & ĐT;

- Thí sinh (website);

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (3).

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Trạch