BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
_________________
Số: 756 / KH-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH  

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 TẠI HẢI DƯƠNG

Ngày 14/6/2016

Tập huấn cán bộ coi thi, phục vụ thi… tại phòng NĐ 207, giảng đường Nguyễn Đăng. Thành phần: cán bộ, nhân viên có tham gia kỳ thi (chi tiết xem Lịch công tác tuần từ 13 – 19/6).

Ngày 15/6/2016

Từ 8 g 30 tập huấn cán bộ coi thi, phục vụ thi… tại ĐH Hải Dương (cơ sở 1). Thành phần: cán bộ, nhân viên có tham gia kỳ thi do Sở GD và ĐT Hải Dương, ĐH Hải Dương cử tham gia.

Ngày  23/6/2016

7 g 30: Trưởng và thư ký các điểm thi (BCĐ điểm thi) đi kiểm tra điểm thi được phụ trách (mỗi điểm thi cử 1 thư ký đại diện). Ô tô đón trước nhà hành chính, cần mang theo Hợp đồng phối hợp, hỗ trợ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Ngày  28/6/2016

- 8 g 00. Họp Hội đồng thi tại phòng NĐ 207, giảng đường Nguyễn Đăng. Thành phần: Ban chỉ đạo (BCĐ) thi Học viện, Đoàn kiểm tra, Ban vận chuyển đề thi và bài thi, Ban Thư ký, Trưởng và thư ký các điểm thi.

- 9 g 30. BCĐ các điểm thi nhận vật tư tại Hội trường C, tầng 2 Giảng đường A.

- 14 g 30. Ban Cơ sở vật chất, BCĐ các điểm thi đi công tác tại Hải Dương (xe đón tại Nhà Hành chính).

- 15 g 45. Ban Cơ sở vật chất, BCĐ các điểm thi nhận phòng nghỉ cho cá nhân.

Ngày  29/6/2016

- 7 g 30. BCĐ các điểm thi đi niêm yết danh sách phòng thi (Danh sách dùng để cấp thẻ dự thi) tại điểm thi được phụ trách (ô tô đón tại Nhà nghỉ / khách sạn).

- 14 g 00. BCĐ các điểm thi nhận phòng nghỉ cho cán bộ coi thi (CBCT) thuộc quyền quản lý (trường hợp lẻ CB nam hay nữ thì ghép với CB các đơn vị khác nếu có).   

- 14 h 30. Ban chỉ đạo thi Học viện, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi; Đoàn kiểm tra; Ban Thư ký Hội đồng thi; CBCT đi công tác tại Hải Dương (Xe đón tại trước Giảng đường Nguyễn Đăng).

Ngày 30/6/2016

- 7 g 00. BCĐ các điểm thi và CBCT đi đến điểm coi thi (các chuyến đi làm nhiệm vụ của các ngày sau đều có ô tô đón tại Nhà nghỉ / khách sạn).

- 7 g 20. BCĐ các điểm  thi họp với CBCT tại điểm được phụ trách.

- 8 g 00. CBCT có mặt tại phòng thi để làm các việc:

+ Cấp phát thẻ dự thi cho thí sinh (TS), yêu cầu TS ký tên vào danh sách đã nhận thẻ và viết phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót (nếu có).

+ Thu phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót của TS (nếu có), sau đó phổ biến quy chế và lịch thi hàng ngày.

+ Lập Danh sách thí sinh yêu cầu sửa chữa sai sót của phòng thi.

- 9 g 00. CBCT bàn giao thẻ dự thi còn dư, danh sách ký nhận thẻ và Danh sách thí sinh yêu cầu sửa chữa sai sót (có kèm theo các phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót của TS nếu có) cho BCĐ điểm thi.

- 9 g 15. BCĐ các điểm thi báo cáo tình hình của điểm thi: số TS có mặt, bàn ghế... cho  BCĐ thi Học viện qua điện thoại.

 Ngày  01/7/2016 đến 04/7/2016

-  Thi từng môn theo theo Lịch đính kèm

- 5 g 50 và 12 g 50 (nếu có) hàng ngày, BCĐ điểm thi và CBCT đi đến địa điểm coi thi (BCĐ điểm thi và CBCT nghỉ trưa tại địa điểm coi thi nếu buổi chiều còn tiếp tục làm nhiệm vụ coi thi).

- Xe đón CBCT về nhà nghỉ hàng ngày chỉ được chuyển bánh khi BCĐ điểm thi đã làm xong nhiệm vụ và có mặt trên xe.

- 13 g 00 và 18 g 00 (nếu có) hàng ngày, ô tô trở CBCT về Học viện nếu sau đó CBCT không còn làm nhiệm vụ coi thi các môn tiếp theo (xem Quyết định Ban Coi thi). Trước khi ra về, cán bộ coi thi phải làm thủ tục trả phòng nghỉ với bộ phận Lễ tân của Nhà nghỉ / Khách sạn và tự thanh toán các khoản ngoài Quy định như nước đóng chai, nước ngọt, rượu, bia; giặt, là quần áo... Các trường hợp CBCT đã hết nhiệm vụ nhưng chưa về theo lịch trên đều phải tự túc ăn, ở và đi lại (trừ trường hợp đặc biệt).

Kế hoạch của BCĐ thi Học viện; Ban vận chuyển đề thi, bài thi; BCĐ điểm thi:

Buổi sáng hàng ngày:

            - 5 g 30. Ban vận chuyển đề thi nhận đề thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.

            - 5 g 40. Ban vận chuyển đề thi đi giao đề thi cho các điểm thi.

            - 6 g 10. Trưởng các điểm thi có mặt tại điểm thi để nhận đề thi.

            - 6 g 20. Họp CBCT, thống nhất quy luật ghi số báo danh và bốc thăm phòng coi thi.

            - 6 g 50. BCĐ điểm thi cấp phát Thẻ dự thi cho các thí sinh chưa nhận (nếu có).

            - 8 g 15. BCĐ điểm thi báo cáo tình hình về BCĐ thi Học viện (qua điện thoại).

            - 10 g 30. CBCT thu bài thi, lập biên bản bàn giao bài thi, sau đó nộp túi bài thi, danh sách thí sinh vắng mặt, túi tài liệu cho BCĐ điểm thi.

          - Từ 10 g 45. BCĐ điểm thi bàn giao túi bài thi, bản tổng hợp tình hình thi, danh sách thí sinh vắng mặt, đề thi thừa .... (theo danh mục cần bàn giao đính kèm) cho Thư ký Hội đồng thi Học viện. 

Buổi chiều hàng ngày:

            - 12 g 40. Ban vận chuyển đề thi nhận đề thi tại Ban in sao đề thi.

            - 12 g 50. Ban vận chuyển đề thi đi giao đề thi cho các điểm thi.

            - 13 g 05. Trưởng các điểm thi có mặt tại điểm thi để nhận đề thi.

            - 13 g 15. Họp CBCT, thống nhất quy luật ghi số báo danh và bốc thăm phòng coi thi.

            - 15 g 00. BCĐ điểm thi báo cáo tình hình  về BCĐ thi  Học viện (qua điện thoại).

            - 16 g 00. CBCT thu bài thi, lập biên bản bàn giao bài thi, sau đó nộp túi bài thi, danh sách thí sinh vắng mặt, túi tài liệu cho BCĐ điểm thi.

          - Từ 16 g 10. BCĐ điểm thi bàn giao túi bài thi, bản tổng hợp tình hình thi, danh sách thí sinh vắng mặt, đề thi thừa .... (theo danh mục cần bàn giao đính kèm) cho Thư ký Hội đồng thi Học viện. Riêng Danh sách yêu cầu sửa chữa sai sót (kèm theo phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót) nộp cho BCĐ thi Học viện vào lúc trưa ngày 02/7/2016.

Ngày  05/7/2016:

-  8 g 00 họp rút kinh nghiệm tại Hội trường C, tầng 2 Giảng đường A, thành phần: BCĐ thi Học viện, Ban Cơ sở vật chất, Đoàn kiểm tra, Ban Thư ký, Ban vận chuyển đề thi và bài thi, Trưởng và thư ký các điểm thi.

Để kỳ thi đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch tại các điểm thi, Giám đốc Học việnyêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện đúng kế hoạch này.

 

Nơi nhận :

- BCĐ thi Học viện;

- Ban in sao đề thi tỉnh Hải Dương;

- Ban Vận chuyển đề thi, bài thi;

- Trưởng các điểm thi;

- Đoàn kiểm tra;

- Lưu QLĐT, VT, HVS (50).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Xuân Trạch