\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ

\r\n

\r\n ___________________

\r\n

\r\n Số 3698 / QĐ- HVN

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\r\n

\r\n __________________

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 23  tháng 11 năm 2015

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH

\r\n

\r\n Điểm trúng tuyển đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH và đào tạo bằng ĐH thứ 2

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ  HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-HVN ngày 25/5/2015 và Quyết định số 2191/QĐ-HVN ngày 21/7/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015;

\r\n

\r\n Xét đề nghị của Uỷ viên thường trực HĐTS ĐH CĐ,

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH:

\r\n

\r\n Điều 1.  Điểm trúng tuyển vào đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và đào tạo bằng đại học thứ 2hệ chính quy, kỳ thi ngày 06 - 08/11/2015 như sau: Môn cơ bản, môn cơ sở và môn chuyên môn đều đạt từ 5,00 điểm trở lên.

\r\n

\r\n Điều 2. Uỷ viên thường trực HĐTS ĐH CĐ, các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Bộ Giáo dục và ĐT (Báo cáo)

\r\n

\r\n - Như điều 2.

\r\n

\r\n - Lưu QLĐT, VT.

\r\n
\r\n

\r\n TM.HỘI ĐỒNG

\r\n

\r\n P.CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n P.GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n Đã ký

\r\n

\r\n Phạm Văn Cường

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Ghi chú: Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi cần nộp lệ phí phúc khảo tại ban Tài chính và Kế toán (phòng 113 nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và nộp đơn (theo mẫu đính kèm) tại ban Quản lý đào tạo (phòng 102 giảng đường khu A, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) trong thời gian từ ngày 24/11/2015 đến 17 giờ 00 ngày 09/12/2015.

\r\n