LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Nguyên Bằng                                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1982                      Nơi sinh: Đông Sơn, Thanh Hóa   

Quê quán: Đông Sơn, Thanh Hóa                          Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: ThS                                               Năm, nước nhận học vị: 2010

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên          Năm bổ nhiệm: 2012

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp, Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam      

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0983521582           

Fax:                                                                      Email: tnbang@vnua.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ngành học: Quản lý đất đai                       

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học ứng dụng hệ thống thông tin địa lý      

Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Melbourne, Úc

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

 

Mức độ sử dụng: Thành thạo

 

 


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/2003 – 12/2011

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

Nghiên cứu viên, Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp.

01/2012 - 09/2013

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Giảng viên, bộ môn Quản lý Môi trường, khoa Tài nguyên và Môi trường.

10/2013 - 06/2014

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Giảng viên, bộ môn Quản lý Môi trường, khoa Môi trường.

07/2014 - 04/2015

Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Giảng viên, bộ môn Quản lý Môi trường, khoa Môi trường.

04/2015 đến nay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Giảng viên, bộ môn Sinh thái Nông nghiệp, khoa Môi trường.

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Composite Swiddening Agricultural Research.

2000-2006

FORD Foundation,

USA

Tham gia

2

University Support to Environmental Planning and Management in Cambodia,

Laos, and Vietnam - (USEPAM)

2003-2007

DANIDA

Tham gia

3

Comparative production effectiveness of main farm types in Dac Lak Province

2004

Provincial level project

Tham gia

4

Improving Trans-border Watershed Management and Planning in Laos and Vietnam.

2004-2008

Rockefeller Foundation,

USA

Tham gia

5

Vietnam Upland Forum – VUF.

2005-2007

FORD Foundation,

USA

VUF

Tham gia

6

Building a Pilot Environmental Information System (EIS) for Nghe An province.

2005-2007

DANIDA

Tham gia

7

Best Practice Marketing for Communities in Mountainous and/or Drug Crop Producing Regions.

2006-2007

Rockefeller Foundation,

USA.

Tham gia

8

Coupled natural-human systems and emerging infectious disease: anthropogenic environmental change and avian inflenza in Vietnam

2009-2013

East West Center, USA

EWC/CNHS

Tham gia

9

Impacts of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Stocks (I-REDD+).

2011-2014

EU

Ministry of Education and Training - MOET

Tham gia

10

Biodiversity Project for

Haiduong province.

2012

Provincial level project

Tham gia

11

TRIG

2012

Ministry of Education and Training – MOET

Tham gia

12

Environmental Modeling textbook publication.

2012-2013

Ministry of Education and Training – MOET

Tham gia

13

Evaluating potentials of Agro-Forestry Models - A case study in Diem village, Chau Khe commune, Con Cuong district, Nghe An province, Vietnam.

2013

Cấp trường

Chủ trì

14

Impact assessment of sea level rise on agricultural land use in Giao Thuy district, Nam Dinh province, Vietnam.

2014

NICHE. NUFFIC

Chủ trì

15

Supporting the integration in Agricultural Curricula of Climate Change concerns at Universities of Agriculture: Hanoi University of Agriculture, Hong Duc University and Hue University of Agriculture and Forestry.

2011-2014

The Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NICHE)

Tham gia

16

Vietnam Forests and Deltas Program

 

2012-2017

The Winrock International

Tham gia

17

Increased accessibility, landscape changes, rural transformations, and urbanization: Impacts of the east-west economic corridor from Da Nang, Vietnam, to Khon Kaen, Thailand.

2013-2015

NASA, USA

Tham gia

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Scientific journals

1

Case study: Huong Khe district, Ha Tinh
province, Viet Nam. Characterising agro-ecological zones with local knowledge.

2015

Working Paper 201. Hanoi, Viet Nam. World Agroforestry Centre (ICRAF) - Vietnam. DOI: 10.5716/ WP15050.PDF

2

Characterizing Agro-Forestry systems in Diem hamlet, Chau Khe commune, Con Cuong district, Nghe An province

2015

J. Sci. & Devel. 2015,
Vol. 13, No. 4: 586-597

3

Climate change adaptation in agricultural systems of Giao Thuy district: An analysis from GIS-based modeling and participatory approach.

2014

Science and Technology
Journal of Agricultural and Rural Development. Ministry of Agriculture and Rural Development, Vietnam.

4

Community Monitoring of Carbon Stocks for REDD+: Does Accuracy and Cost Change over Time?

2014

Forests (5): 1834-1854

5

Community Monitoring for REDD+: International Promises and Field Realities.

2013

Ecology and Society 18(3): 41

6

Comparing Production Efficiency of three groups of Ethnic Minority Households in DakLak Province

2005

The Magazine of Science and Technology of Hanoi Agricultural University

Book chapters

7

Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý môi trường

2015

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

8

Does composite swiddening cause deforestation?: Evidence from analysis of land cover change in Tat hamlet from 1952 to 2003

2009

Part IV, Section 16, Farming with Fire and Water, The Human Ecology of a Composite Swiddening Community in Vietnam's Northern Mountains, Kyoto University Press.

9

Does composite swiddening cause deforestation?: Envidence from analysis of land cover change in Tat hamlet from 1952 to 2003

2008

Chapter 19, Composite “Swidden Cultivation: An Overview”. Agricultural Publishing House, Hanoi.

 

Conference proceeding papers

10

Climate change adaptation in agricultural systems of Giao Thuy district: An analysis from GIS-based modeling and participatory approach

2014

The 8th Asian Crop Science Association Conference: “Sustainable Crop Production in response to Global Climate Changeand Food Security

11

An investigaton of agricultural land change over time in Bao Thang commune, Ky Son district, Nghe An province,Vietnam

2007

Proceeding of Regional Conference on Environmental Planning and Management Issues in Southeast Asian Countries, Hanoi -Vietnam.

 

12

Environmental Management System in the Thachin River , Bangkok, Thailand”. A case study in Ban Don Wai region, Thailand.

2006

Proceeding of Regional workshop on “Introduction to Environmental Management and Regulation in Thailand: Cleaner Production or End – of – Pipe Solutions?” – Mahidol University, Bangkok, Thailand.

13

The land cover changes overtime and natural resource management issues in Mau Duc Commune, Con Cuong District, Nghe An Province

2005

Regional USEPAM Workshop proceeding.

14

A look at land uses map and statistic in the upper Ca River Basin: Using Multi - Year Landsat Data to better analyzed land use

2005

Regional USEPAM Workshop proceeding.

 

15

Farming system, natural resource management, and social organizations under land allocation program: A case study on a Thai Ethnic minority in Can hamlet, Tam Thai commune, Tuong Duong district of the Ca river basin

2003

Second regional USEPAM Workshop proceeding.

 

 

Xác nhận của cơ quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS. Trần Nguyên Bằng