I.    GIỚI THIỆU CHUNG

         Tên đơn vị: Trạm Y tế

         Địa chỉ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

         Điện thoại: 04.62617681

         E-mail: yte.hua@vnua.edu.vn

         Năm thành lập: 1956

Quá trình hình thành và phát triển

m 1956, được thành lập với tên gọi Trạm xá (trực thuộc trường Đại học Nông Lâm) với nhân lực là 3 cán bộ y tế, trong đó có 1 bác sỹ và 2 y tá.

Năm 1958, Trường Đại học Nông Lâm đổi tên thành Học viện Nông Lâm và Phòng y tế được thành lập năm 1959 với chức năng nhiệm vụ quan trọng: chịu trách nhiệm về chuyên môn trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và sinh viên trong toàn trường trước Bộ Y tế, Sở Y tế. Ngoài ra, đảm nhận vai trò trong công tác y tế dự phòng, thực hiện chức năng nhiệm vụ của y tế trường học trong phòng chống dịch bệnh, vệ sinh học đường.

Năm 2001, Phòng  Y tế - Nhà trẻ được thành lập trên cơ sở Phòng Y tế và Nhà trẻ cũ theo Quyết định số 4653/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, gồm 2 bộ phận: Trạm Y tế và Nhà trẻ.

Năm 2002, Phòng Y tế - Nhà trẻ được đổi tên thành Trạm Y tế trực thuộc Trường Đại học Nông nghiệp I theo Quyết định số 3806/QĐ–BGD& ĐT-TCCB ngày  21/8/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Năm 2009, bộ phận Nhà trẻ giải thể. Trạm Y tế chỉ còn hoạt động chuyên môn trong công tác quản lý và chăm sóc sức khoẻ cho công chức, viên chức, người lao động và người học; phòng chống dịch bệnh trong Học viện.

 

LÃNH ĐẠO TRẠM Y TẾ

QUA CÁC THỜI KỲ TỪ NĂM 1956 ĐẾN NAY

Thời gian

Trưởng đơn vị

Phó đơn vị

1956 - 1959

Bs. Nguyễn Thục Khanh

 

1959 - 1967

Y sỹ Nguyễn Như Hoà

 

1968 - 1974

Bs. Nguyễn Thanh Tiềm

 

1974 - 1992

Y sỹ Nguyễn Thị Lộc

 

1992 - 2001

Bs. Vũ Thu Hường

 

2001 - 2014

Ths.BsCK1.Nguyễn T Thuý Vinh

Bs.Vũ Văn Cường

(Từ 2010)

10/2014 – 3/2015

 

Bs. Vũ Văn Cường

Bs. Hoàng Thị Liễu

3/2015 - 8/2016

Bs. Hoàng Thị Liễu (Phó Trưởng Trạm PT)

Bs. Vũ Văn Cường

9/2016 - nay

Bsck1. Vũ Văn Cường

Bs. Hoàng Thị Liễu


II.     CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ

Chức năng

Trạm Y tế là một đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Học viện) có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khoẻ cho công chức, viên chức, người lao động và người học; công tác vệ sinh, phòng dịch trong Học viện; tổ chức dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng nội dung và dự trù kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khoá học.

2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho người học, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện, cụ thể:

a) Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, hàng năm và phân loại sức khỏe.

b) Quản lý, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và lưu hồ sơ sức khoẻ.

c) Sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh tại Trạm Y tế các bệnh thông thường cho công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn Học viện; điều trị theo đơn của tuyến trên; chuyển bệnh nhân lên tuyến trên kịp thời và đúng tuyến đối với các trường hợp cần thiết và vượt quá khả năng điều trị của tuyến cơ sở.

3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; vận động người học tham gia bảo hiểm y tế.

4. Phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương và các ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Học viện thực hiện công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

6. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

7. Là đầu mối đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Trạm theo đúng quy định hiện hành.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

 


HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap