Sáng ngày 04/9/2019, tại Hội trường A, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyên, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Ủy viên thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, TS. Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn Học viện, ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và toàn thể các đồng chí là đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện.

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Ủy viên thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Ủy viên thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản như: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị nêu rõ những yêu cầu và nội dung đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 

TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu bế mạc Hội nghị

TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu bế mạc Hội nghị 

Bế mạc Hội nghị, TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thay mặt Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Viết Thông đã trình bày báo cáo rất cụ thể và chi tiết tới toàn thể Đảng viên tham dự Hội nghị. Đồng chí yêu cầu các cán bộ, đảng viên trong Học viện nắm vững nội dung cơ bản Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng Chỉ thị một cách có hiệu quả, thiết thực, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa các nội dung quan trọng này vào kế hoạch của từng đơn vị để tổ chức thực hiện.

 

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Minh Tuân – TT QHCC&HTSV