CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Thị Mai Linh                                      Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1990                          Nơi sinh: Mỹ Đức – Hà Nội

Quê quán: Bột Xuyên – Mỹ Đức – Hà Nội               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                         Năm, nước nhận học vị: 2017

Chức danh khoa học cao nhất:                                 Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Hóa Học, Khoa Môi Trường, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0438765663                         DĐ: 0979392158

E-mail: mailinh.lekhtn@gmail.com

Số CMND: 112454761             Ngày cấp: 02/01/2008                  Nơi cấp: Công an Hà Nội

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:  Đại học chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Ngành học: Hóa học

Nước đào tạo:  Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2013

2.      Sau đại học

-         Hệ đào tạo: Thạc sĩ

-         Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

-         Chuyên ngành: Hóa học môi trường

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh (TOEIC 700)

Mức độ sử dụng: Tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1/2014 – nay

Bộ môn Hóa Học, Khoa Môi Trường, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Giảng viên

 


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Dự án "Giải pháp đa lợi ích giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam và các nước Đông Dương bằng phát triển năng lượng sinh học"

2011 - 2020

JICA - Việt Nam

Nghiên cứu viên

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 03  năm 2018

Xác nhận của cơ quan

Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

ThS. Lê Thị Mai Linh