CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Theo mẫu tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT – Phụ lục V)

 I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Dương Thị Huyền                                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:  03/02/1985                                  Nơi sinh: Hưng Yên

Quê quán: Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ.      Năm, nước nhận học vị: Năm 2012, Việt Nam

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp – Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại liên hệ:  0978851881

E-mail: huyendt@vnua.edu.vn

Số CMND: 145206043         Ngày cấp: 3/10/2002                      Nơi cấp: Hưng Yên

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học: Khoa học Môi trường

Nước đào tạo: Việt Nam                             Năm tốt nghiệp: .. 2007

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Môi trường           Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Ngoại ngữ:

1 Tiếng anh

2. …………………………

3. …………………………

Mức độ sử dụng: Không thường xuyên

Mức độ sử dụng: ………………………

Mức độ sử dụng: ………………………

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2008 đến nay

Bộ môn sinh thái nông nghiệp – Khoa Môi trường - HVNNVN

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Lập kế hoạch và quản lý môi trường

 

TOTEPAM

Tham gia

2

Đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp và lâm nghiệp ở Việt Nam, đề xuất biện pháp giảm thiểu và kiểm soát

2010- 2011

UNDP

Tham gia

3

Mối gắn kết giữa con người với tự nhiên và sự bùng phát dịch bệnh: nghiên cứu trường hợp về thay đổi môi trường sống

2010 - 2012

HUA - EWC

Tham gia

4

Đánh giá hiệu quả của sản xuất rau hữu cơ tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

2014

Đề tài nhánh ACCCU

Chủ trì

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Đánh giá ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp hữu cơ đến tính chất hóa học đất tại Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội

2015

Tạp chí Môi trường – Tổng cục Môi trường

 

Hà Nội., ngày 22 tháng 9  năm 2015

Xác nhận của cơ quan

Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

  

Dương Thị Huyền