Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong các ngày 9 và 12/3, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan đã chủ trì các buổi họp xét đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến/kinh nghiệm của các đơn vị chức năng trong Học viện.


Cùng tham gia họp xét có GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh và PGS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo và chủ nhiệm các đề tài NCKH các đơn vị chức năng. 

 

 

Tại các buổi họp, 23/24 đề tài, sáng kiến/kinh nghiệm đã được lãnh đạo Học viện thông qua, được đánh giá mang tính cấp thiết và thực tiễn, liên quan đến: công tác tuyển sinh đại học, nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện và địa phương; quản lý nhóm nghiên cứu mạnh qua trang điện tử; thúc đẩy trao đổi, hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; quản lý sinh viên nội, ngoại trú; số hóa tài liệu hành chính; trang thông tin điện tử của Đảng bộ; nâng cao văn hóa giảng đường… 


Trong số đó có các đề tài theo “đặt hàng” của lãnh đạo Học viện, nhằm mục đích nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo, đổi mới trong khối cán bộ viên chức, tránh tác phong và cách xử lý công việc theo lối mòn; đồng thời động viên, thúc đẩy sự tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến của nhiều cán bộ khối phòng ban chức năng. Nếu các đề tài, sáng kiến này được đưa vào triển khai sẽ giúp cho việc quản lý công việc được thông suốt, đơn giản hóa quy trình xử lý thông tin.

 

Qua đây, Giám đốc Học viện giao cho Ban Khoa học và Công nghệ xây dựng đề án tổng thể và phối hợp với chủ nhiệm các đề tài được xét duyệt để đưa vào triển khai trong thời gian sớm nhất.


Ban CTCT&CTSV