HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:279 /TB - TNMT

 

Hà nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022 - 2023

 

1.      Điều kiện sinh viên được giao khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022 – 2023:

1.1.           Đối với sinh viên Hệ đại học

Sinh viên không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên tại thời điểm xét giao đề tài khóa luận.

Tính đến ngày 07/12/2022, đã tích lũy ít nhất được 70% số tín chỉ (không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), điểm trung bình tích lũy ≥ 2,0 và đã đăng ký các học phần theo yêu cầu của từng ngành như sau:

- Ngành Khoa học môi trường: Thực tập nghề nghiệp 2

- Ngành Quản lý đất đai:

                  1 – Chuyên ngành Quản lý đất đai: Thực tập nghề nghiệp 1,2,3 và 4

                  2 – Chuyên ngành Quản lý bất động sản: Thực tập nghề nghiệp 1,2,3 và 5

- Ngành Khoa học đất: Thực tập nghề nghiệp KHĐ và thực tập giáo trình KHĐ

- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: Thực tập nghề nghiệp 1 và 2.

 

Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên muốn đăng ký học thêm một số học phần phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và tổng số tín chỉ không vượt quá 6 TC.

1.2. Đối với sinh viên chỉ còn học phần Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Điểm trung bình tích lũy: ≥ 1,95

2.      Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Công việc

Thời gian

ĐV phụ trách

1

Thông báo kế hoạch đăng ký KLTN

25/11/2022

Trợ lý ĐT

2

Đăng ký làm KLTN

25/11/2022 – 07/12/2022

Trợ lý ĐT

3

Thông báo danh sách giảng viên và bộ môn hướng dẫn tới sinh viên

26/12/2022

Trợ lý ĐT

4

BM tổ chức cho sinh viên bảo vệ đề cương, tổng hợp danh sách SV, GVHD và tên đề tài nộp khoa để chuẩn bị Quyết định giao đề tài KLTN

03 – 10/01/2023

Bộ môn

5

Thời gian thực hiện khóa luận (dự kiến)

30/01/2023 – 30/05/2023

Sinh viên, GVHD

6

Báo cáo tiến độ khóa luận tốt nghiệp

07 – 15/04/2023

SV, GVHD và Bộ môn

 

3.      Quy trình đăng ký

- Sinh viên căn cứ tiêu chuẩn nêu trên và đăng ký online trên đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCISuV1iaF9FM9XxMQaOHvpKpZMO6fa5bJlDvpN_UzIz2Iuw/viewform

- Thời gian đăng ký: 25/11/2022 – 07/12/2022

 

Khoa Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ môn, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TNMT, NTBT (2)

 

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. TRẦN QUỐC VINH