Ngày 10/1/2018, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan đã chủ trì Hội nghị chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2018, Hội nghị đã thảo luận và thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC Học viện vào ngày 6/2/2018, thời gian tổ chức tại các đơn vị từ ngày 22-28/1/2018.

Giám đốc Nguyễn Thị Lan yêu cầu Thường trực CBVC phối hợp với Văn phòng Học viện chuẩn bị báo cáo của Ban Giám đốc Học viện trình Hội nghị CBVC Học viện năm 2018, trong đó cần tập trung đánh giá theo 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Hội nghị CBVC năm 2017 đã đề ra như sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho CBCCVC và người học; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành. Đoàn kết, xây dựng, bảo vệ uy tín và truyền thống tốt đẹp của Học viện.

2. Thực hiện đề án quy hoạch nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở các đơn vị.

3. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, tin học ứng dụng, ngoại ngữ cho sinh viên.

4.  Thúc đẩy, tổ chức thực hiện dự án vốn vay của Ngân hàng Thế giới, dự án First, tăng cường hợp tác với JICA, KOICA...

5. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ. Nâng cấp tạp chí Khoa học của Học viện.

6. Tăng cường liên kết đào tạo, dịch vụ; thực hiện xã hội hóa ở một số lĩnh vực; cân đối mức thu học phí và lệ phí trên cơ sở bù đắp chi phí cho phù hợp để khuyến khích người học vào học tập tại Học viện.

7. Hoàn thiện quy trình phối hợp trong thanh quyết toán giữa các cán bộ kế toán và với các đơn vị khác, quy định quản lí nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Tăng cường trang thiết bị cho các phòng thực hành, phòng thí nghiệm, giảng đường; sửa chữa giảng đường B, D; Duy tu, bảo dưỡng các công trình đã đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện.

9. Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục rà soát quy trình giải quyết công việc Học viện thông suốt.

10. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ổn định và tăng phúc lợi cho cán bộ, giảng viên, người lao động. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền với đoàn thể để tập trung chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. 


Văn phòng Học viện