LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Tuyết Lan                               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 08-06-1985                      Nơi sinh: Hà Nội     

Quê quán: Thủy Nguyên, Hải Phòng                    Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                        Năm, nước nhận học vị: 2016, Indonesia

Chức danh khoa học cao nhất:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 1bP4 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội        

Điện thoại liên hệ:  0988252886  

Fax:                                                                      Email: lanquat@yahoo.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy, 4 năm

Nơi đào tạo: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Ngành học:    Khoa học Môi trường       

Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2008

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Viễn thám Môi trường                    Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Đại học Udayana, Bali, Indonesia

3. Ngoại ngữ:

1. Anh văn

2. Nhật

Mức độ sử dụng: Thường xuyên

Mức độ sử dụng: Thỉnh thoảng

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009 - nay

BM STNN, Khoa Môi trường

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phương pháp kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp ở Việt Nam và đề xuất giải pháp giảm thiểu

2010

UNDP, Hợp phần Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tham gia

2

Phát triển cây nhiên liệu trên vùng đất suy thoái và ô nhiễm tại tỉnh Quảng Ninh

2011

Hợp tác Quốc tế

Tham gia

3

Đánh giá hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ sinh thái trong bảo vệ rừng và phát triển kinh tế ở một số xã thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

2014

Dự án ACCCU

Tham gia

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2016

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

Nguyễn Tuyết Lan