Sáng ngày 01/12/2021, Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và thông báo nhanh kết luận Hội nghị lần thứ 3, lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Vì điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ Hội trường C nhà Hành chính đến các chi bộ, đoàn thể, đảng viên thông qua nền tảng Zoom.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường C nhà Hành chính

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một trong những nội dung cốt lỗi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt chuyên đề là việc làm thiết thực để mỗi đảng viên, quần chúng phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phụng sự nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lan yêu cầu các chi bộ, tổ chức đoàn thể căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức và thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, để đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu về chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

 

leftcenterrightdel
 GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại Hội nghị.

 

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, cốt lõi, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính sức mạnh của mình; là thực hiện mục tiêu của Bác Hồ đưa đất nước bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc trên thế giới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, GS.TS. Hoàng Chí Bảo đã thông báo nhanh kết luận Hội nghị lần thứ 3, lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quán triệt Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

 

leftcenterrightdel
 GS.TS. Hoàng Chí Bảo chụp ảnh lưu niệm với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Học viện
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Bảo Dương - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn tới GS.TS. Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian đến với Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam để trình bày nội dung chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hành phúc” và thông báo nhanh kết luận Hội nghị lần thứ 3, lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Bảo Dương - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị
 

Đồng chí Phạm Bảo Dương đề nghị các chi ủy thường xuyên theo dõi việc học tập và thực hiện chuyên đề; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đảm bảo 100% đảng viên, quần chúng nắm được nội dung và nghiêm túc thực hiện góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra./.

 

Lan Hương - TT QHCC&HTSV

Ảnh: Trung Đức - TT QHCC&HTSV