LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Văn Hội                                       Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 22/2/1973                         Nơi sinh: Nam Trực, Nam Định

Quê quán:      Nam Định                                          Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                         Năm, nước nhận học vị: 2010

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên          Năm bổ nhiệm: 1997

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):       

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp, Khoa Môi trường

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: TDP Thành Trung, Trâu Quì – Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại liên hệ:  CQ: 043 8765607                NR:                           DĐ: 0988827711        

Fax:                                                                      Email: phamhoi@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Ngành học:    Bảo vệ thực vật        

Nước đào tạo:  Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp:  1996

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Phát triển xã hội                    Năm tốt nghiệp: 2001

Nơi đào tạo:  Đại học Ateneo de Manila, Philipin

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Xã hội học môi trường           Năm tốt nghiệp: 2010

Nơi đào tạo:  Đại học Wageningen, Hà Lan

Tên luận án: Quản lý thuốc BVTV trong sản xuất rau ở Việt Nam (Pesticide governance on vegetable production in Vietnam).

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

2.

Mức độ sử dụng: tốt

Mức độ sử dụng:

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1997-nay

Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp

Giảng viên

2013-nay

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp

Giám đốc điều hành

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (5 năm gần đây):

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

The Missing Middle: Food system transformation pathways to link action at multiple levels to SDGs 2, 12, 13 and 15 in Tanzania and Vietnam

2018 - 2022

Dự án quốc tế

(WOTRO, Hà Lan)

Thành viên

2

Cải thiện sự đa dạng và chất lượng khẩu phần dinh dưỡng dựa trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp – Nghiên cứu thí điểm tại huyện Mai Sơn, Sơn La-Việt Nam

2014-2016

Dự án quốc tế (International Bioversity)

Điều phối

3

Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp

2013-2015

 

Dự án quốc tế (IDRC)

Điều phối

 


 

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

The process of developing a nutrition-sensitive agriculture intervention: a multi-site experience.

2016

Food Security 8(6):1053–1068.

2

Pesticide use in Vietnamese vegetable production: a 10 year study.

2015

International Journal of Agricultural Sustainability 14(3): 325-338

3

State governance of pesticide use and trade in Vietnam.

2013

NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences

4

Pesticide governance in export supply chains: the case of vegetable and fruit production in Vietnam

2010

Environment and Planning C: Government and Policy

5

Market governance for safe food in developing countries: the case of low-pesticide vegetables in Vietnam

2010

Journal of Environmental Management

6

Pesticide distribution and use in vegetable production in the Red River delta of Vietnam

2009

Renewable Agriculture and Food Systems

 

 

Xác nhận của cơ quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2018

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

TS. Phạm Văn Hội