BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mẫu: 01-LLKH

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

 

 

1. Họ và tên: NGÔ THỊ THƯƠNG.......................................................................................

2. Năm sinh: 30-7-1986                          3. Nam/Nữ: Nữ..................................................................

4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................

    Học vị: thạc sỹ...................................................... Năm đạt học vị: 2011......................................

5. Chức danh nghiên cứu: ....................................... Chức vụ:..........................................................

6. Địa chỉ nhà riêng: P307 – CT1 - Khu đô thị Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội................................................            

7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 0988665963...........

8. Fax: ...................................................................... Email: ngothuong86@gmail.com..................

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện

Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Sư phạm Hà Nội

Hóa học

2008

Thạc sỹ

Đại học Sư phạm Hà Nội

Hóa học

2011

Tiến sỹ

 

 

 

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

Từ T1/2013 đến nay

Giảng viên

Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

2

 

 

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

1. Chế tạo vật liệu nano tổ hợp graphen oxit/sắt từ oxit (GO/Fe3O4) và xử dụng trong xử lí nước thải chứa chất màu hữu cơ

2017

Cấp học viện

Chưa nghiệm thu

2. Tổng hợp hạt nano sắt bằng dịch chiết lá chè xanh để xử lí một số chất ô nhiễm trong nước

2017

Cấp học viện

Chưa nghiệm thu

3. Nghiên cứu khả năng xử lí nước thải chăn nuôi theo mô hình trang trại của anh Nguyễn văn Tuyển tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bằng PAC kết hợp bèo tây

2018

Cấp học viện

Chưa nghiệm thu

4. Nghiên cứu xử lý nước thải lò giết mổ gia súc bằng PAC kết hợp với cây bèo tây

2018

Cấp học viện

Chưa nghiệm thu

 

16. Giải thưởng (nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

 

 

2

 

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

 

 

Xác nhận của đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

Người khai

(họ, tên và chữ ký)

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thương