BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Đức Viên                                   Giới tính:Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1954                     Nơi sinh: Thái Bình

Quê quán: Thái Bình                                           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:Tiến sỹ                    Năm, nước nhận học vị: 1998, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Giáo sư               Năm bổ nhiệm: 2013

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Chủ tịch hội đồng Học viện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp, Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Văn phòng Học viện  Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại liên lạc:

Điện thoại cơ quan: +84 24 62617686

Điện thoại nhà riêng: +84 24 37586165         Điện thoại di động: 0986 654 848

Email: tdvien@vnua.edu.vn; tdvien@cares.org.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo  : Chính quy

Nơi đào tạo : Trường Đại học Nông nghiệp I (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Ngành học  : Trồng trọt         

Nước đào tạo: Việt Nam                                                 Năm tốt nghiệp: 1979

2.     Sau đại học

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành:                             Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

Tên luận văn:

- Tiến sĩ chuyên ngành:. Nông học                      Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp I

Tên luận án: Sử dụng hợp lý tài nguyên đất trũng vùng đồng bằng sông Hồng: Nghiên cứu trường hợp tại Hoa Lư, Ninh Bình

3. Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thông thạo

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Đơn vị công tác

Công việc đảm nhiệm

1971- 1974

Bộ đội, Sư đoàn 304

Chiến sỹ, sau là Tiểu đội trưởng

1979 - 1996

Bộ môn Khí tượng - Sinh thái NN, Trường ĐH Nông nghiệp I

CBGD

1996 - 2001

Bộ môn Sinh thai – Môi trường, Trường ĐH Nông nghiệp I

Trưởng Bộ môn

2000 - 2008

Trung tâm Sinh thái nông nghiệp

Giám đốc

2001 - 2002

Phòng KHCN và HTQT, Trường ĐH Nông nghiệp I

Trưởng Phòng

2002 - 2006

Trường Đại học Nông nghiệp I

Phó Hiệu trưởng

2006 - 4/2014

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Hiệu trưởng

4/2014 - 6/2015

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giám đốc Học viện

10/2915 - nay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Học viện

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định):

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1


Nghiên cứu xây dựng các mô hình sinh thái hợp lý về kỹ thuật canh tác...

1986-1990

52D-02-01. Đề tài khoa học cấp Nhà nước

Tham gia

2

Mô hình sử dụng hợp lý tài nguyên đất trũng đồng bằng sông Hồng

1986-1990

52D-02-02. Đề tài khoa học cấp Nhà nước

Tham gia

3

Xây dựng mô hình Kinh tế - Môi trường ở các vùng sinh thái điển hình

1991 - 1995

KT-02-13, Đề tài Khoa học cấp Nhà nước

Tham gia

4

Nghiên cứu các giải pháp kinh tế - kỹ thuật nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra bởi hoá chất dùng trong nông nghiệp

1991 - 1995

KT-02-07, Đề tài khoa học cấp Nhà nước

Tham gia

5

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hệ thống canh tác lấy cây ngô làm nền ở vùng ngoại thành Hà Nội

2000-2001

B2000-32-59,

Đề tài cấp Bộ,

Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm

6

Khảo sát đánh giá một số yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn thực phẩm vùng ngoại ô thành phố (trước hết là khu vực ngoại thành Hà Nội), đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm

3/2000 – 2/2002

Bộ KHCN&MT; Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Tham gia

7

Sản xuất phân viên Ure, NK, NPK cỡ lớn bằng cách nén để bón dúi sâu cho lúa cấy và lúa gieo sạ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, tăng năng suất lúa và giảm thiểu tác động môi trường

2001-2002

B2001-32-41, Đề tài cấp Bộ,

Bộ GD&ĐT

Tham gia

8

Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên sọan tài liệu phục vụ giảng dạy về lĩnh vực môi trường cho các trường đại học và cao đẳng nông nghiệp

2002-2003

B2002-32-19-DAMT, Dự án cấp bộ về BVMT, Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm

9

Nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường trong trường phổ thông tỉnh Quảng Bình

2003

B2003-32-32-DAMT. Dự án cấp Bộ

Chủ nhiệm

10

Nghiên cứu đánh giá các mô hình kinh tế nông hộ có hiệu quả của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắc Lắc

2003-2005

Cấp tỉnh

Chủ nhiệm

11

Xây dựng điểm trình diễn nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tổng hợp về nông nghiệp Việt Trung

2002-2005

Nghị định thư Việt – Trung; Bộ KHCN

(cấp Nhà nước)

Chủ nhiệm

12

Xây dựng 02 bộ giáo trình về “Phương pháp phân tích hệ thống môi trường” và “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường” cho các trường ĐH và CĐ khối Nông Lâm Ngư

2005-2006

B2005-32-55-DAMT, Đề tài cấp Bộ, Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm

13

Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm nước trong thâm canh lúa

2005-2006

B2005-32-104, Đề tài cấp Bộ, Bộ GD&ĐT

Tham gia

14

Đánh giá hiệu quả đầu tư và tác động của Chương trình giống cây trồng, vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

2006-2008

Đề tài cấp Bộ, Bộ NN&PTNT

Chủ nhiệm

15

Ứng dụng công nghệ GIS và RS trong nghiên cứu xây dựng hệ thống sử dụng đất hợp lý cho vùng thượng nguồn lưu vực sông Cả

2007-2009

B2007 -11-69: TĐ, đề tài cấp bộ trọng điểm, Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm

16

Xây dựng chương trình đào tạo đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường trong lĩnh vực NN trên cơ sở chương trình khung KTMT đã được Bộ GD&ĐT ban hành

2008-2009

B2008-11-42, đề tài cấp Bộ, Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm

17

Thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình về An toàn - Vệ sinh lao động trong nông nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và TCCN khối Nông - Lâm - Ngư

2009-2011

B2009-11-03ATLĐ; đề tài cấp Bộ, Bộ GD&ĐT


Chủ nhiệm

18

Thử nghiệm giảng dạy và hoàn thiện giáo trình môn học An toàn - Vệ sinh lao động ở quy mô rộng cho trường ĐH, CĐ và TCCN ngành lâm và ngư nghiệp

2010-2011

B2010-11-04ATLĐ; đề tài cấp Bộ, Bộ GD&ĐT


Chủ nhiệm

19

Thử nghiệm và hoàn thiện lần 2 bộ giáo trình AT-VSLĐ cho các trường ĐH, CĐ và TCCN khối NLN

2011-2013

B2011-11-05ATLĐ; đề tài cấp Bộ, Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm

20

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đệm lót sinh hoc trong chăn nuôi lợn nông hộ (chủ nhiệm)

2014-2017

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Chủ nhiệm

2.     Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

2.1 Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN)

STT

Tên bài báo

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Vài suy nghĩ về xây dựng hệ sinh thái NN phát triển bền vững

1990

Hoạt động Khoa học, Số 6/90, 1-2

2

Cơ sở sinh thái của việc áp dụng chương trình phòng chống tổng hợp sâu hại lúa trong hệ sinh thái NN đồng bằng sông Hồng

1991

Thông báo Khoa học của các trường Đại học. Chuyên đề Sinh học-Nông nghiệp, 30-34

3

Về tác động của chính sách nhà nước đối vối phát triển nông nghiệp và nông 4thôn vùng Đồng bằng sông Hồng

1991

Hoạt động Khoa học, Số 10/91, 7-9

4

Xác định dư lượng thuốc trừ sâu - một khía cạnh quan trọng của việc sử dụng sử dụng hợp lý hoá chất trong NN

1991

Hoạt động Khoa học, Số 11/91, 19-21

5

Về phương pháp luận trong nghiên cứu xây dựng hệ thống canh tác ở miền Bắc VN

1992

Hoạt động Khoa học, Số 3/92, 10-13

6

Một số biến đổi hệ sinh thái nhân văn vùng ĐBSH

1992

Hoạt động Khoa học, Số 4/92, 27-28

7

Rừng phòng hộ - Một giải pháp góp phần ổn định và tăng năng suất lúa vùng ĐBSH

1992

Hoạt động Khoa học, Số 7/92, 31-32

8

Bàn thêm về phát triển NN bền vững ở VN trong thời gian trước mắt

1992

Hoạt động Khoa học, Số 10/92, 39-41

9

Lấy rừng nuôi ruộng: Một giải pháp có ý nghĩa trong chiến lược phát triển NN ở huyện miền núi Văn Yên

1993

Hoạt động Khoa học, Số 3/93, 9-10

10

Cây ăn quả với phát triển NN bền vững ở Yên Châu

1993

Hoạt động Khoa học, Số 5/93, 12-14

11

Nông lâm kết hợp với vấn đề phát triển NN bền vững trên vùng đất dốc Văn Yên

1993

Hoạt động Khoa học, Số 6/93, 23-25

12

Phân vùng sinh thái nông nghiệp với vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững ở Văn Yên

1993

Hoạt động Khoa học

13

Sử dụng cây họ đậu làm chậm quá trình suy thoái đất trong canh tác nương rãy

2003

KHKTNN,

Trường ĐHNNI. Tập 1, số 1, 71-75

14

Ảnh hưởng của mưa, các loại hình sử dụng đất đến quá trình suy thoái đất trong lưu vực nhỏ ở Đà Bắc, Hòa Bình

2003

KHKTNN,

Trường ĐHNNI. Tập 1, số 2, 133-137

15

Ảnh hưởng dòng chảy mặt trên đất dốc đến thay đổi lý hoá tính của đất lúa nước dưới chân đồi tại Tân Minh- Đà Bắc- Hoà Bình.

2003

KHKTNN,

Trường ĐHNNI. Tập 1, số 4, 308-313

16

Phương pháp bón phân cho lúa nước trên đất bồi tụ có khả năng giữ dinh dưỡng kém

2004

KHKTNN,

Trường ĐHNNI; Tập II số 5; 319-323

17

Kết quả xây dựng mô hình chuyển giao TBKT sản xuất dưa hấu và bí ngồi tại Quảng Bình

2004

KHKTNN,

Trường ĐHNNI; Tập II số 5; 385-390

18

So sánh hiệu quả sản xuất của các hộ sản xuất chính tại Đắc Lắc

2005

KHKTNN, Trường Đại học Nông nghiệp I; Tập III số 3/2005; 236-241

19

Tìm hiểu phương pháp gieo thẳng trong sản xuất hạt lúa lai F1

2005

KHKTNN, Trường Đại học Nông nghiệp I; Tập III số 5/2005; 362-365

20

Ảnh hưởng của mưa và một số phương thức sử dụng đất đến xói mòn và thu nhập của người dân ở vùng đất dốc Tân Minh-Đà Bắc-Hoà Bình

2005

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT; Kỳ I Tháng 12, số 73; 36-38

21

Water management in Vietnam’s Northern Mountain Region: a case study of Tat Hamlet, Dabac District, Hoabinh Province

2006

Vietnam Soil Science, Special Issue welcoming the 18 World Congress of Soil science, Pennsylvania, USA; p. 72-72

22

Ảnh hưởng của canh tác nương rãy đến khả năng phục hồi dinh dưỡng đất trong giai đoạn bỏ hóa

2006

KHKTNN,

Trường ĐHNNI; số 4+5; 125-130

23

Động thái dinh dưỡng đất nương rãy tổng hợp với chu kỳ bỏ hóa ngắn

2006

Khoa học đất; số 25/2006; 26-29

24

Chế độ mưa và sản xuất lúa ở huyện Tram kak, tỉnh Takeo, Campụchia

2006

Tạp chí KHKTNN, Trường ĐHNNI; Tập IV, số 2/2006; 116-119

25

Đánh giá sự thay đổi của hệ thống NN ở miền núi phái Bắc Việt nam trên quan điểm bền vững

2007

KHKTNN,

Trường ĐHNNI; Tập V, số 3/2007; 13-16

26

Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất cải Đông dư (Brassica juncea var. rugosa)

2008

Tạp chí Khoa học đất; số 30/2008; 38-40

27

Kết quả khảo nghiệm cây bí ngồi tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2006

2009

Tạp chí Kinh tế Sinh thái số 32/2009 ; 47-51

28

Kết quả khảo nghiệm một số giống lúa tại Đà Bắc, Hòa Bình

2009

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường ĐHNNHN; Vol. 7; No.5; 628-636

29

Bố trí cây trồng vùng Cưpui, huyện KrongBong, tỉnh Đắc Lắc trên cơ sở dánh giá thích nghi đất đai

2009

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường ĐHNNHN; Vol. 7. No. 6; 703-710

30

Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất rừng vùng thượng nguồn lưu vực sông Cả

2009

Tạp chí Khoa học và Phát triển, Trường ĐHNNHN; Vol. 7; No. 6; 755-763

31

Hybrid Rice Production in the Red River Delta: Farmer’s Perspectives

2009

Journal of Science and Development Hanoi University of Agriculture; Vol. 7, No. 2; p. 243-257

32

Economic Impact of Hybrid Rice in Vietnam: An Initial Assessment

2009

Journal of Science and Development Hanoi University of Agriculture; Vol. 7, No. 2; p. 258-272

33

A Nutrient Balance Analysis of the Composite Swiddening Agroecosystem in Northern Vietnam (revised version)

2010

Journal of Science and Development, Vol. 8, No. 1; p. 1-13

34

Historical Development of marketing channels for forest and agricultural products: A case study in Tat Hamlet in Hoa Binh province

2010

Journal of Science and Development, Hanoi University of Agriculture; Vol. 8, No. 1; p. 13-24

35

Livestock Development in Tat Hamlet, Northern Uplands of Vietnam.

2010

Journal of Science and Development, HUA; Vol. 8, No. 1; p. 25-33

36

Fallow Swidden Fields: Floral Composition, Successional Dynamics, and Farmer’s Management

2010

Journal of Science and Development, HUA; Vol. 8, No. 1; p. 34-43

37

Decentralization of Natural Resources Management: A case study in Ca River Basin of Vietnam.

2010

Journal of Science and Development, HUA; Vol. 8, No. 1; p. 43-49

38

Community-based Forest Management in Vietnam’s Uplands: A case study from Ca River Basin

2010

Journal of Science and Development, HUA; Vol. 8, No. 1; p. 50-58

39

Giải pháp chính sách phat triển vùng lúa chuyên canh để đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia

2011

Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Economy and Forecast Review); số 2/2011; 28-31

40

Bước đầu thử nghiệm lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã ở Campuchia

2011

Tạp chí Khoa học đất (Vietnam Soil Science); số 37/2011; 94-100

41

Ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý, sử dụng đất ở tỉnh Mondulkiri, Campuchia

2011

Khoa học và Phát triển; Vol. 9, No.6; 1004-1013

42

Khả năng sản xuất và chất lượng của một số giống cỏ và cây thức ăn gia súc cho bò sữa tại Nghĩa Đàn, Nghệ An

2012

Khoa học và Phát triển; Vol. 10, No. 1; 84-94

43

Đặc điểm quang hợp liên quan đến chịu hạn của một số loài cỏ họ hoà thảo (Poaceae) và họ đậu (Fabaceae) làm thức ăn gia súc

2012

Nông nghiệp và PTNT; số 21/2012; 15-19

44

Thay đổi sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp ở tỉnh Đắc Nông giai đoạn 2000-2012.

2013

Tạp chí Khoa học & Phát triển, Tập 11 số 8, 1134-1141

45

Một só vấn đề về chi trả dịch vụ môi trường rừng: Từ lý luận đén thực tiễn

2016

Nông nghiệp và PTNT; số 10/2016; 36-44

46

Hiệu quả môi trường của phương thức chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học tại tỉnh Hà Nam

2016

Nông nghiệp và PTNT; số 10/2016; 141-146

2.2 Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

The fabacea in the maintenance and enhancement of the sustainable production capacity of land. In National seminar on setting priorities for research in the land use continuum in Vietnam

1991

IIED/SIDA/FSI. 1991, p. 218-224

2

An overview of the Red River Delta Environment. In Too many people too little land

1993

Occasional paper No 15. ENV - EWC. USA - 1993. p.1-10

3

Sustainability: Nutrient flows and soils. In Too many people too little land

1993

Occasional paper No 15. ENV - EWC. USA - 1993. p.147-164

4

Red books, Green Hills. The impact of economic reform on restoration ecology in the Midlands of Northern Vietnam

1996

CRES/SUAN/UCB/EWC. USA - 1996

5

Subsidiary enterprises and their effects on agricultural production. In Soil under stress: Nutrient recycling and agricultural sustainability in the Red River Delta of Northern Vietnam

1996

Pages: 83-90. EWC/SUAN/CRES. USA - 1996

6

Development trends in Vietnam’s Northern mountain region

1997

National Politic Publishing House. Hanoi.

7

Soil Erosion and Nutrient balance in Swidden Fields of the Composite Swiddenning Agroecosystem in the Northwestern Mountains of Vietnam. In Land Degradation and Agricultural Sustainability: Case studies from Southeast and East Asia

1998

SUAN Regional Secretariat. Khon Kaen University. Khon Kaen, Thailand. 1998. P. 65-87.

8


Community and Household Economy in Bright peaks, dark valleys

2001

National Political Publishing House, Hanoi. (p. 123-175)

9


Social Organization and Natural Resources Management in Bright peaks, dark valleys

2001

National Political Publishing House, Hanoi. (p. 177-208)

10

Resources Management in the Ca River Basin: Policies, People and Poverty

2001

National Political Publishing House, Hanoi.

11

The social and environmental dimensions of changes in land use in the Ca River Basin, Vietnam. In Institutions, Livelihoods and the Environment: Change and Response in Mainland Southeast Asia

2001

Nordic Institute of Asian Studies, Denmark; p. 17-31

12

Social Organization and the Management of Natural Resources: A case study of Tat hamlet, a Da Bac Tay ethnic minority settlement in Vietnam's Northwestern Mountains

2002

Southeast Asian Studies. Vol. 39, No. 3, p. 299-324

13

Culture, Environment, and Farming systems in Vietnam’s Northern Mountain Region

2003

Southeast Asian Studies, Vol. 41, No. 2; p. 180-205


Linking household and remotely sensed data for understanding forest fragmentation in northern Vietnam. Chapter 7 in People and the Environment: Approaches for Linking Household and Community Survey to Remote Sensing and GIS;

2003

Kluwer Academic Publishers, 101 Philip Drive Assinippi Park, Norwell, Massachusetts 02061 USA; pp: 201-221.


14

A Nutrient Balance Analysis of the Sustainability of a Composite Swiddening Agroecosystem in Vietnam’s Northern Mountain Region

2004

Southeast Asian Studies, Vol. 41, No.4; p. 471-502

11

Changes in the Composite Swidening System in Tat Hamlet in Vietnam’s Northern Mountain in Response to Integration into the Market System. In Ecological Destruction, Health, and Development: Advancing Asian Paradigms

2004

Kyoto University Press. ISSN 1445-9663; ISBN 1 920 901 019; p 453-466.

16

Hydrological consequences of landscape fragmentation in mountainous northern Vietnam: evidence of accelerated overland flow generation.

2004

Journal of Hydrology 287 (2004), Elservier; p.124-146

17

Developing a methodology for identifying, mapping and potentially monitoring the distribution of general farming system types in Vietnam’s northern mountain region.

2005

Agricultural Systems 85 (2005). Elsevier. p.340-363


18

Comprehensive geriatric assessment for community-dwelling elderly in Asia compared with those in Japan: III. Phutho in Vietnam.

2005

Geriatrics and Gerontology International 2005; p. 115-121

19

Effective slope lengths for buffering hill slope surface runoff in fragmented landscapes in Northern Vietnam.

2006

Forest Ecology and Management 224. P. 104–118. Elservier

20

Using Traditional Swidden Agriculture to Enhance Rural Livelihoods in Vietnam’s Uplands.

2006

Mountain Research and Development; Vol. 26; No. 3; p. 192-196

21

Water management in Vietnam’s Northern Mountain Region: a case study of Tat Hamlet, Dabac District, Hoabinh Province

2006

Vietnam Soil Science, Special Issue welcoming the 18 World Congress of Soil science, Pennsylvania, Philadelphia July 2006: 72-76

22

Hydrological consequences of landscape fragmentation in mountainous northern Vietnam: Buffering of Hortonian overland flow

2007

Journal of Hydrology (2007) 337. Elservier. No.337; p. 52-67

23

The impacts of local farming system development trajectories on greenhouse gas emissions in the Northern mountains of Vietnam

2007

Reg Environ Change (2007) 7. Springer. DOI 10.1007s; Vol. 10113-007-1; No.7; p. 187-208

24

Hydrological consequences of landscape fragmentation in mountainous northern Vietnam: Buffering of Hortonian overland flow

2007

Journal of Hydrology (2007) 337, 52-67, Elservier.


25

The impacts of local farming system development trajectories on greenhouse gas emissions in the northern mountains of Vietnam

2007

Reg Environ Change (2007) 7: 187-208. DOI 10.1007s10113-007-1, Springer.


26

Soil translocation by weeding on steep-slope swidden fields in NorthernVietnam

2007

Journal of Soil & Tillage Research 96 (2007). Elservier; p. 219-233

27

Analysis of the sustainability within the composite swidden agroecosystem in northern Vietnam. 1. Partial nutrient balances and recovery times of upland fields

2008

Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment 128 (2008), pages 37-51, Elservier

28

Pestiside dependence in agriculture: Policy for productivity and policy for security in Vietnam. In Human Insecurity in East Asia

2009

United Nations University Press, Tokyo-New York- Paris, ISBN 978-92-808-1164-3; 191-210

29

Swidden Change in Southeast Asia: Understanding Causes and Consequences

2009

Human Ecology. Springer; Vol.37, No.3; p. 259-264

30

Synthesis Assessing Changes in an Agricultural System at Tat Hamlet in Vietnam’s Northern Mountain Region

2009

Khon Kaen University Science Journal, J37

31

Sediment induced soil spatial variation in paddy fields of Northwest Vietnam

2010

Elservier

(ScienceDirect); Geoderma; No. 155

32

Climate Change and Its Impact on Agriculture in Vietnam

2011

Journal of ISSAAS (The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences); Vol. 17, No. 1; p. 17-21

33

Recognizing Contemporary Roles of Swidden Agriculture in Transforming Landscapes

of Southeast Asia

2011

Conservation Biology; DOI: 10.1111/j; 1523-1739.2011.01664.x; p.

34

Linking spatio-termporal variation of crop response with sediment deposition along paddy rice terraces

2011

Agriculture, Ecosystems and Environment. Elservier; 140/2011; p. 34-45

35

Geographical Setting, Government Policies and Market Forces in the Uplands of Nghe An. In Upland Transformations in Vietnam

2011

NUS Press, Singapore, ISBN 978-9971-69-514-9. Pp 115-145

36

Redistribution of carbon and nitrogen through irrigation in intensively cultivated tropical mountainous watersheds

2012

Biogeochemistry, (2012) 109; ISSN 0168-2563, DOI 10.1007/s10533-011-9615-x. Springer; Vol.109, Combined 1-3; p. 133-150

37

Mitigation potential of soil conservation in maize cropping on steep slopes

2014

Field Crops Research 156 (2014) 91-102. Elsevier, 2014. Contents lists available at Science Direct

38

Classifying and mapping the urban transition in Vietnam

2014

Applied Geography. Vol. 50 (2014), P. 80–89; Elservier; Contents list avainable at ScienceDirect.

39

Plant genetic diversity in farming systems and poverty alleviation in Vietnam’s northern mountain region; In shifting Cultivation and Environmental Change: Indigenous People, Agriculture and Forest Conservation

2014

EarthScan from Routlege Publishing House

40

Nitrogen recovery and downslope translocation in maize hillside cropping as affected by soil conservation. Nutrient Cycling in Agroecosystems,

2014

Vol. 100 (3); Springer, DOI 10.1007/s 10705-014-9657-2

41

Perceived Risk of Avian Influenza in Poultry Varies with Urbanization in Vietnam

2014

East-West Center Working Papers: Environment, Population, and Health Series, No. 5

42

Role of Urbanization, land-use diversity, and livestock intensification in Zoonotic Emerging infectious diseases.

2014

East-West Center Working Papers: Environment, Population, and Health Series, No. 6

43

A Turbidity-based method to continuously monitor sediment, carbon and nitrogen flows in mountainous watersheds.

2014

Journal of Hydrology 513 (2014) 45-57; Elservier

44

Evaluating a spatially-explicit and stream power-driven erosion and sediment deposition model in Northern Vietnam.

2014

Catena 120 (2014), 134-148, Elservier

45

Role of Urbanization, Land-Use Diversity, and Livestock Intensification in Zoonotic Emerging Infectious Deseases


EWC Working Paper, No.6, October 2014

46

Sediment-associated organic carbon and nitrogen inputs from erosion and irrigation to rice fields in a mountainous watershed in Northwest Vietnam;

2016

Biogeochemistry DOI 10.1007/s10533-016-0221-9; 3.407


47

Sediment trap efficiency of paddy fields at the watershed scale in a mountainous catchment in northwest Vietnam

2016

Biogeosciences Vol. 13, page 3267-3281, 3978

48

Upland Natural Resources and Social Ecological Systems in Northern Vietnam

2016

Volume Two, Elservier

49

Compound-specific δ13 isotopes and Bayesian inference for erosion estimates under different land use in Vietnam

2016

Gederma Regional 7 (2006) 311-322, Elsevier 2016, Contents list avainable at ScienceDirect.

50

Perceived Risk of Avian Influenza and Urbanization in Northern Vietnam

2017

EcoHealth

DOI: 10.1007/s10393-017-1213-5; 17/02/2017 International Association for Ecology and Health

2.3.    Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

STT

Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu

Thời gian và địa điểm HN/ HT

Kỷ yếu

Mức độ tham gia (là chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)

1

Hệ thống canh tác lúa - cá trên đất trũng huyện Hoa Lư ,Ninh Bình

Hà Nội

1992

Hội thảo Mạng lưới Canh tác VN. Đại học Cần Thơ

Đồng tác giả

2

Khai thác hợp lý tài nguyên đất trũng vùng Hoa Lư, Ninh Bình

Hà Nội

1994

Hội thảo Mạng lưới Canh tác VN. Đại học Cần Thơ

Đồng tác giả

3

Rational Utilization of Natural Resources and Environmental Protection in Binh-Tri-Thien

1996


Đồng tác giả

4

Ethnic cultures and their farming systems in the Northern Mountain Region.

Hanoi

1997

Regional Seminar on Culture and Environment in Asia: "The cultural context of environment and natural resources management"

Tác giả

5

Social organization and the management of natural resources: Case study from a Tay Hamlet in Northern Vietnam

Hanoi

1999

National workshop on Sustainable Development Studies for Uplands of Vietnam, Hanoi

Đồng tác giả

6

Decentralization in Forest Management In Vietnam’s Uplands: Case Studies in three Communities.

2007

Regional Conference on Environmental Planning and Planning and management Issues in Southeast Asian Countries. Hanoi Agricultural Publishing House, Hanoi. Pages 96-120

Đồng tác giả

7

Land Policies and Community-based Natural Resources Management in Vietnam’s Uplands

2007

Regional Conference on Environmental Planning and Planning and management Issues in Southeast Asian Countries. Hanoi Agricultural Publishing House, Hanoi. Pages 153-175
8

Những giải pháp phát triển ngành cao su Việt Nam

Hà Nội 2009

Hội thảo Hai năm Việt nam gia nhập WTO. NXB CT Quốc gia

Tác giả

2.4.         Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

STT

Tên báo cáo khoa học được đăng trong Proceedings

Thời gian và địa điểm HN/ HT

Mức độ tham gia

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)

Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

1

The fabacea in the maintenamce and enhancement of the sustainable production capacity of land

IIED, Hoa Binh, Sep. 9-13/1991

Tác giả;

Seminar on Setting Priorities for Research in the Land use Continuum in Vietnam”

ISBN 0 905347 73 0

2

Forest conservation Programs and recent changes in livelihood strategies in the Ca River Basin (CRB)

AIT, Thailand; Phnom Penh March 2-4, 2005

Đồng tác giả. Workshop on “University Support to Environmental Planning and Mgm”.

AIT Press

3

CARES experience in the development of a pilot environmental information system for the Ca River Basin

AIT, Thailand; Phnom Penh March 2-4, 2005

Đồng tác giả;

Workshop proceedings “University Support to Environmental Planning and Mgm”. AIT, Thailand

AIT Press

4

Apply research under the USEPAM project: focus on the CRB

AIT, Thailand; Phnom Penh March 2-4, 2005

Đồng tác giả; Workshop proceedings “University Support to Environmental Planning and Management”. AIT

AIT Press

5

WaNuLCAS Modelling of Improved Swidden Agriculture Systems by Indigenous Fallow Management with Melia azedarach in the Uplands of Ban Tat, Northern Vietnam

Tropentag 2007. University of Kassel-Witzenhausen and University of Gottingen, October 9-11, 2007.

Đồng tác giả;

Conference on International Agricultural Research for Development

ISBN 978-3-86727-372-5

6

Decentralization in Forest management in Vietnam’s Uplands: Case studies in three Communities; p. 96-120

Hanoi, Vietnam; March 6-8/2007

Đồng tác giả; Conference on Environmental Planning and Management Issues in SEA Countries

NXB Nông nghiệp

7

Land Policy and Community-based Natural Resources Management in Vietnam’s Uplands; Theory and Practice. In Sustainable Development for Vietnam’s Uplands:10 years look back and look forwads

Hanoi, Vietnam; March 6-8/2007

Tác giả;

Conference on Environmental Planning and Management Issues in SEA Countries

NXB Nông nghiệp

8

Development of a Pilot Environmental Information System for the Ca River Basin; p. 270-277

Hanoi, Vietnam; March 6-8/2007

Đồng tác giả;

Conference on Environmental Planning and Management Issues in SEA Countries

NXB Nông nghiệp

9

Participatory Assessment and Adjustment of the Curriculum on Environmental Sciences at Hanoi Agricultural University; p. 344-364

Hanoi, Vietnam; March 6-8/2007

Đồng tác giả;

Conference on Environmental Planning and Management Issues in Southeast Asian Countries

NXB Nông nghiệp

10

Hybrid Rice Production in the Red River Delta: Farmer’s Perspectives (keynote Speech); p.1-20

Hanoi, Vietnam

22-25 Nov. 2007

Tác giả

International Seminar on ‘Hybrid Rice and Agroecosystems”

Kyushu University Press

11

Estimating CO2 sequestration potential in Northwest Vietnam: Combination of field measurements and remote sensing analysis

2010

Tropentag, Sep.14-16, 2010, Zurich, Germany

Đồng tác giả;

Conference on “World Food System – a Contribution from Europe”

ISBN 978-3-9801686-7-0


12

CDM and mitigation of land use change: Potential for densely populated watershed in Northwest Vietnam?

2010

Hanoi 21-23 July 2010, funded by DFG

Đồng tác giả;

Symposium on “Sustainable Land use and Rural Development in Mountainous Regions of Southeast Asia”

ISBN 978-3-642-33376-7


13

Climate Change: The Role of Hanoi University of Agriculture in Its Environmental Protection and Socio-Economic Development

2010

The Third Guiyang, China, 2-5/8/2010

Tác giả;

Conference on “China-ASEAN Environment Education”

Guizhou University Press

14

Climate Change and its impact to Agriculture production in Vietnam

14-18 Nov. 2010, Bali, Indonesia

Đồng tác giả;

International Congress on “Agricultural Adaptation in Response to Climate Change”

Tokyo Agricultural University Press

15

Viability of Soil Conservation on Steep and Fragmented Lands – Recent Experiences from Northwest Vietnam

2012

Tropentag, Gottingen, Germany

Đồng tác giả;

Conference on “Resilience of Agricultural Systems Against Crises”

ISBN 978-3-95404-215-9


16

Soil conservation: hoax or blessing-recent experiences from Southeast Asia

2012

Hohenheim, Stuttgart, Germany, 16-18 April, 2012

Đồng tác giả;

Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”

ISBN 978-3-642-33376-7


17

Validating a dynamic soil erosion and sediment deposition model in a small watershed of Northern Vietnam

2012

Hohenheim, Stuttgart, Germany, 16-18 April, 2012

Đồng tác giả;

Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”

ISBN 978-3-642-33376-7


18

Maize cropping on steep lopes-the potential of soil cover in mitigating erosion: Experiences from NW Vietnam

2012

Hohenheim, Stuttgart, Germany, 16-18 April, 2012

Đồng tác giả;

Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”

ISBN 978-3-642-33376-7


19

Influence of climate change on irrigated organic carbon to rice cultivated lowlands in tropical mountainous regions

2012

Hohenheim, Stuttgart, Germany, 16-18 April, 2012

Đồng tác giả;

Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”

ISBN 978-3-642-33376-7


20

Compound-specific stable-isotopes to investigate soil organic carbon source/sink relocations between areas of land degradation and deposition areas in a mountainous watershed in Northwest Vietnam

2012

Hohenheim, Stuttgart, Germany, 16-18 April, 2012

Đồng tác giả;

Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”

ISBN 978-3-642-33376-7


21

Quantifying sediment and nutrient transport in an irrigated watershed in mountainous Northwest Vietnam using a turbidity-based method

2012

Hohenheim, Stuttgart, Germany, 16-18 April, 2012

Đồng tác giả;

Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”

ISBN 978-3-642-33376-7


22

Soil conservation: hoax or blessing-recent experiences from Southeast Asia

Hohenheim U, Stuttgart, Germany, 16-18 April, 2012

Đồng tác giả.

Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”

ISBN 978-3-642-33376-7


23

Wastewater Reuse: Challenges and Perspectives for Sustainable Agriculture in Vietnam.

2015

Proceedings of 118th Tokyo, Japan.

Đồng tác giả.

Annual Meeting of the Japanese Society for Tropical Agriculture


3.     Sách giáo trinh, sách chuyên khảo, sách tham khảo

STT

Tên sách

Năm xuất bản

Nơi xuất bản

Giáo trình

1

Sinh thái học NN và Bảo vệ môi trường (2 tập), dùng cho các trường ĐH, CĐ khối nông-lâm-ngư (Đồng Chủ biên)

1990

NXB Đại học và THCN

2

Hệ thống nông nghiệp (Tham gia)

1993

NXB Nông nghiệp

3

Sinh thái học nông nghiệp (Chủ biên)

1998

NXB Giáo dục

4

Sinh thái học nông nghiệp (Chủ biên)

2003

NXB ĐH Sư phạm

5

Sinh thái học đồng ruộng (Chủ biên)

2006

NXB Nông nghiệp

6

Sinh thái môi trường (Tham gia)

2006

NXB Nông nghiệp

7

Sinh thái Nhân văn (Chủ biên)

2013

NXB ĐH Nông nghiệp

Chuyên khảo

1

Red Books, Green Hills: The impact of economic reform on restoration ecology in the midlands of Northern Vietnam

1996

East-West Center, University of California at Berkeley Press

2

Farming with Fire and Water: The Human Ecology of a Composite Swiddening Community in Vietnam’s Northern Mountains

2009

Kyoto University Press and Trans Pacific Press

3

Cơ sở khoa học và thực tiễn trong Lập kế hoạch và Quản lý Môi trường tại Viêt Nam

2011

NXB Nông nghiệp

4

Upland Natural Resources and Social Ecological Systems in Northern Vietnam (Volume Two)

2016

Elservier Press

Tham khảo

1

The Agroecosystems of a Lao Theung Community

1991

SUAN- Khon Kaen University Press

2

An overview of the Red River Delta Environment

1993

EWC, USA Press

3

Phân vùng sinh thái NN với vấn đề phát triển NN bền vững ở Văn Yên

1993

NXB Nông nghiệp

4

Vấn đề phân tích hệ thống trong nghiên cứu phát triển NN vững bền tại Nguyên Xá (Thái Bình)

1993

NXB Nông nghiệp

5

Góp phần sử dụng hợp lý vùng đất trũng Đồng bằng sông Hồng

1993

NXB Nông nghiệp

6

Tài nguyên đất trũng ĐBSH và một số giải pháp chuyển đổi cơn cấu sản xuất ngành NN

1994

NXB Nông nghiệp

7

Cân bằng dinh dưỡng đất và phát triển NN lâu bền vùng ĐBSH: Trường hợp nghiên cứu ở Nguyên Xá, Thái Bình

1995

NXB Nông nghiệp

8

Canh tác nương rãy với vấn đề môi trường và phát triển NN bền vững trên đất dốc

1996

NXB Nông nghiệp

9

Sustainability: Nutrient flows and Soils

1996

EWC, USA, Press

10

Red Books, Green Hills: The impact of economic reform on restoration ecology in the midlands of Northern Vietnam

1996

East-West Center, University of California at Berkeley

11

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vùng Bình-Trị-Thiên

1996

NXB NN

12

Tiếp cận sinh thái nhân văn trong phát triển lâu bền vùng núi Tây nam Nghệ An

1996

NXB Nông nghiệp

13

Subsidiary Enterprises and their Effects on Agricultural Production

1996

EWC, USA

14

Development Trends in Vietnam’s Northern Mountain Region

1997

NXB Chính trị Quốc gia

15

Soil Erosion and Nutrient Balance in Swidden fields of the composite swiddening agroecosystem in Northwestern mountain of Vietnam

1998

SUAN, Khon Kaen University

16

Resources Management in the Ca River Basin: Policy, People and Poverty

2001

NXB Chính trị Quốc gia

17

Kinh nghiệm quản lý đất bỏ hóa sau nương rãy ở Việt nam

2001

NXB Nông nghiệp

18

Nông thôn miền núi- Những nghiên cứu hướng tới phát triển lâu bền

2001

NXB Nông nghiệp

19

Thành tựu và thách thức trong quản lý tài nguyên và cải thiện cuộc sống người dân ở Trung du-Miền núi Việt nam

2001

NXB Chính trị Quốc gia

20

Bright Peaks, Dark Valleys

(Eds by LTCuc and A.T.Rambo)

2001

NXB Chính trị Quốc gia

21

Institutions, Livelihoods and the Environment: Change and Response in Mainland Southeast Asia

2001

Nordic Institute of Asian Studies, Denmark

22

Environment, Livelihoods, and local institutions: Decentralization in MainlandaSoutheast Asia

2002

World Resources Institute; Washington DC

23

Cây lúa Việt Nam thế kỷ 20

2002

NXB Nông nghiệp

24

Linking household and remotely sensed data for understanding forest fragmentation in northern Vietnam

2003

Springer US,

Copyright Holder

Kluwer Academic Publishers

25

Changes in the Composite Swidening System in Tat Hamlet in Vietnam’s Northern Mountain in Response to Integration into the Market System

2004

Kyoto University Press

26

Marketing and Agroforestry development in Vietnam’s uplands

2005

NXB Nông nghiệp

27

Decentralization of Forest management and Impacts on Livelihoods of Ethnic Minority Groups in Vietnam’s Uplands

2005

NXB Nông nghiệp

28

The Impacts of Decentralization of Forest Management on Livelihoods of Ethnic Minority Groups in the Vietnam’s Uplands

2005

NXB Nông nghiệp

29

Proceedings of Regional Conference on Environmental Planning and management Issues in Southeast Asian Countries

2007

NXB Nông nghiệp

30

Indigenous Fallow Management with Melia azedarach Linn in Northern Vietnam

2007

Washington D.C. RFF Press; page 435-443

31

Pesticide dependence in agriculture: Policy for productivity and policy for security in Vietnam

2009

United Nations University Press, Tokyo-New York- Paris

32

Từ điển bách khoa Nông nghiệp VN

2011

NXB Nông nghiệp

33

Sổ tay Lập kế hoạch và Quản lý Môi trường

2011

NXB Nông nghiệp

34

Geographical Setting, Government Policies and Market Forces in the Uplands of Nghe An

2011

NUS Press, Singapore


4.       Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

STT

Ngày, tháng, năm cấp

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức đã trao tặng

1

2007

Medal, for Recognition of Meritorious Service to the Society as Co-convener to the Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies: Responding to the Demands of Integrated Value Chains

The International Society for Horticultural Science (ISHS)

2

2012

Medal of Honor for Scientific Outstanding achievements for the University

The University of Hohenheim, Germany

 

5.     Hướng dẫn NCS  (đã bảo vệ thành công)

STT

Họ và tên NCS

Đề tài luận án

Cơ sở đào tạo

Thời gian đào tạo

Vai trò hướng dẫn

1

Nguyễn Đình Thi

Nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Trường ĐHNNHN

2003-2007

Hướng dẫn chính

2

Đặng Bá Đàn

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng hàng năm trên đất xám huyện Krông Bông tỉnh Đắc Lắc

Viện KHKTNNVN

2009-2012

Hướng dẫn 2

3

Vann Varth

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách đất đai đến quy hoạch và quản lý sử dụng đất ở tỉnh Mondulkỉi-Campuchia

Trường ĐHNNHN

2010-2013

Hướng dẫn chính

4

Lưu Văn Năng

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất nông lâm nghiệp tác động đến tài nguyên rừng huyện Đắc Long tỉnh Đắc Nông từ 1995 đến nay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2010-2015

Hướng dẫn chính

5

Hoàng Văn Tạo

Tuyển chọn và nghiên cứu kỹ thuật thâm canh một số cây thức ăn gia súc phục vụ chăn nuôi bò sữa tại Nghệ An

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2010-2013

Hướng dẫn chính

 

6.     Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

STT

Tên tổ chức

Vai trò tham gia

1

Kyoto University (Japan)

Visiting Professor/ Senior Research Fellow

2

Keio University (Japan)

Visiting Professor/ Senior Research Fellow

3

Khon Kaen University (Thailand)

Visiting Professor/ Senior Research Fellow

4

East-West Center, Hawaii University at Manoa (the USA)

Senior Research Fellow

5

AgroPariTech (France)

Member of the PhD Defense Committee

6

Waginingen University (The Netherlands)

Member of the PhD Defense Committee

7

Liege/Gumblux University (Belgium)

Member of the PhD Defense Committee

8

Salzburg Seminar, Schloss Leopoldskron, Austria

Fellow of Session 377, Who will Control the Food Systems

9

Bộ GD&ĐT; Hội đồng Tư vấn nâng cao chất lượng NCKH và chuyển giao công nghệ trong các Trường ĐH, CĐ; 2007-2010

Chủ tịch

10

Hội đồng Quản trị Trung tâm SEAMEO BIOTROP-Trung tâm Sinh học Nhiệt đới

Uỷ viên

11

Hội đồng KHCN, Bộ NN&PTNT, từ 2003 đến nay

Uỷ viên

12

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài KHCN; giảng dạy các khóa liên kết với Hoa kỳ, Thuỵ Điển

13

Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Viện KHKTNNVN, HVNNVN

Uỷ vien, Phản biện, Chủ tịch Hội đồng bảo vệ Luận án Tiến sỹ

14

Hội đồng bảo vệ Luận án Tiến sỹ Đại học Liege (Bỉ), Viện Đại học Nông nghiệp Paris 5 (Pháp), Đại học Waginingen (Hà Lan)

Uỷ viên phản biện

7.     5 bài báo tiêu biểu trong 5 năm gần đây (kèm minh chứng)[1]

Trong 5 năm gần đây, tôi đã công bố 19 bài báo sau:


1

Classifying and mapping the urban transition in Vietnam

2014

Applied Geography. Vol. 50 (2014), P. 80–89; Elservier; Contents list avainable at ScienceDirect.

2

Nitrogen recovery and downslope translocation in maize hillside cropping as affected by soil conservation. Nutrient Cycling in Agroecosystems,

2014

Vol. 100 (3); Springer, DOI 10.1007/s 10705-014-9657-2

3

A Turbidity-based method to continuously monitor sediment, carbon and nitrogen flows in mountainous watersheds.

2014

Journal of Hydrology 513 (2014) 45-57; Elservier

4

Compound-specific δ13 isotopes and Bayesian inference for erosion estimates under different land use in Vietnam

2016

Gederma Regional 7 (2006) 311-322, Elsevier 2016, Contents list avainable at ScienceDirect.

5

Perceived Risk of Avian Influenza and Urbanization in Northern Vietnam

2017

EcoHealth

DOI: 10.1007/s10393-017-1213-5; 17/02/2017 International Association for Ecology and Health

8.     Hướng nghiên cứu chính: Sinh thái học, cân bằng dinh dưỡng đất, Phát triển bền vững, Sử dụng hợp lý tài nguyen thiên nhiên.

                Xác nhận của cơ quan                                                                                                       Người khai ký tên


                                                                                                                                                            GS.TS. Trần Đức Viên