Ban chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng và sản xuất hai giống ngô nếp lai chọn tạo trong nước HUA601 

và ADI688 có năng suất và chất lượng cao tại tỉnh Hải Dương” báo cáo kết quả đề tài

Sáng 21.3, Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Ứng dụng và sản xuất hai giống ngô nếp lai chọn tạo trong nước HUA601 và ADI688 có năng suất và chất lượng cao tại tỉnh Hải Dương” do Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện. Sau 1 năm thực hiện, đề tài đã thử nghiệm sản xuất 2 giống ngô nếp trên diện tích 120 ha. Hai giống này có khả năng tốt chống chịu với sâu bệnh hại; bộ lá gọn, xanh bền, có thể tận dụng thân xanh sau thu bắp tươi để chăn nuôi; năng suất bắp tươi đạt từ 13,7 - 14,02 tấn/ha trong vụ xuân và 12,91 - 12,95 tấn/ha trong vụ thu đông.

Mỗi ha trồng 2 giống trên cho lãi 60 - 64 triệu đồng, cao hơn so với giống ngô nếp lai HN88 (đối chứng) từ 10 - 14%.