CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số:92/CV-CĐ

(Về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ

CBVC năm 2018)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

Kính gửi: BCH Công đoàn bộ phận

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; kỷ niệm 62 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12/10/1956-12/10/2018); 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018); được sự đồng ý của Đảng ủy, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ CBVC năm 2018 như sau:

1. Thời gian: dự kiến ngày 19 tháng 11 năm 2018

2. Nội dung

 - Chủ đề: Ca ngợi quê hương, đất nước, Nhà giáo, Học viện.

- Thể loại: Ca nhạc, múa, hài kịch, biểu diễn nhạc cụ dân tộc

- Số lượng tiết mục: mỗi đội dự thi được đăng ký tối đa 2 tiết mục.

- Quy mô: Các đơn vị tùy thuộc vào điều kiện cụ thể về nguồn lực có thể lựa chọn tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca để dự thi.

   Các đơn vị có thể phối hợp để thành lập đội liên quân tham gia Hội diễn.

- BTC, BGK sẽ tiến hành tổng duyệt và lựa chọn các tiết mục có chất lượng tham gia Hội diễn.

3. Tổ chức thực hiện

- Các công đoàn bộ phận triển khai tập luyện sau khi nhận được công văn;

- Các đội đăng ký tiết mục tham gia Hội diễn về Văn phòng công đoàn trước ngày 5/11/2018. Các tiết mục trùng nhau sẽ ưu tiên đơn vị đăng ký trước.

Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị Chủ tịch Công đoàn bộ phận phổ biến và động viên toàn thể CBVC, đoàn viên công đoàn trong đơn vị tham gia tập luyện; báo cáo Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để CBVC, đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ và hiệu quả các hoạt động trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPCĐ.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Tất Thắng