\r\n  

\r\n

\r\n                Tham dự Hội thảo có Hội đồng khoa học các chuyên ngành; lãnh đạo các Khoa; Trợ lý Sau Đại học; đại diện lãnh đạo các phòng: ĐTĐH, TC-KT, Khảo thí&ĐBCL, TCCB, HC-TH, QT-TB, TT Dịch vụ Trường học; Viện Đào tạo Sau Đại học; các khoa có đào tạo SĐH (BCN, Hội đồng KH các chuyên ngành, trợ lý SĐH).

\r\n

\r\n                 Nội dung của Hội thảo là đánh giá chương trình đào tạo đối với 15 chuyên ngành đang đào tạo theo học chế tín chỉ, cung cấp thông tin cho các Hội đồng chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ đồng thời rà soát lại chương trình đào tạo. Thông qua việc đánh giá về chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường sẽ đánh giá sự phù hợp của các học phần đến mục tiêu chung của toàn bộ chương trình: khối lượng tín chỉ, nội dung học phần; phân bổ lý thuyết với thực hành và trình tự sắp xếp học phần; đánh giá những điểm bất hợp lý trong chương trình đào tạo các chuyên ngành từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chương trình đào tạo theo mục tiêu chung.

\r\n

\r\n                 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn – Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học đã trình bày báo cáo đánh giá chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường (2009 – 2011). Viện Đào tạo Sau Đại học sau khi tiến hành phát phiếu mẫu điều tra thu thập thông tin đánh giá chương trình đào tạo đã thu được kết quả trên 80% học viên đánh giá là chương trình cân đối và hợp lý. Công tác kế hoạch và thực hiện kế hoạch được đánh giá tốt, kịp thời và đầy đủ. Riêng việc đánh giá thực trạng của 15 chuyên ngành đào tạo, ngoài những ý kiến đánh giá tích cực vẫn còn những đề xuất liên quan đến bố trí giảng đường, trang thiết bị phục vụ dạy học, phòng thí nghiệm.

\r\n

\r\n                 Sau phần thảo luận ý kiến của các đại biểu, PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh đã đưa ra những kết luận chung về cấu trúc chương trình đào tạo, nội dung học phần, tín chỉ. Trong đó, thầy nhấn mạnh việc các Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cần chú ý đến hướng chuyên sâu của các chương trình đào tạo, các phần mô tả môn học (nhất là những chuyên ngành có khối lượng thực hành lớn, trong và ngoài cơ sở), từ đó Nhà trường sẽ có kinh phí đào tạo phù hợp; khẳng định lại các môn học bắt buộc và các học tự chọn... Viện Đào tạo Sau Đại học sẽ tập hợp ý kiến của các Hội đồng chuyên ngành, tổ chức họp thống nhất sau khi đã rà soát chương trình nhằm hoàn thiện để đưa vào cuốn Danh mục chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2012.

\r\n

\r\n                  Sau hai năm thực hiện đào tạo Thạc sĩ theo hình thức chuyển từ niên chế sang học chế tín chỉ (2009 – 2011), những kết quả khả quan đã dần khẳng định bước đi đúng đắn của Nhà trường trong công tác đào tạo Sau Đại học.

\r\n