HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
____________________
Số: 14 / KHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia viết bài tham dự “Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH và CĐ Khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018”

 

            Căn cứ công văn số 143/TB-TĐHHN ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức “Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thuỷ lợi toàn quốc lần thứ VII, năm 2018”.

            Đánh giá thực trạng công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học cao đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy lợi trong thời gian 2016-2018, trên cơ sở đó tìm các giải pháp đẩy mạnh công tác NCKH của sinh viên và cán bộ trẻ trong thời gian tới. Thông qua hội nghị, tạo điều kiện để sinh viên và cán bộ trẻ, cán bộ đoàn, cán bộ hội sinh viên các trường có dịp trao đổi học hỏi kinh nghiệm NCKH và tổ chức các phong trào học tập, các hoạt động xã hội  thúc đẩy phong trào NCKH của sinh viên và cán bộ trẻ các trường trong khối. Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tới các đơn vị gửi bài tham dự Hội nghị.

1. Nội dung:

            - Báo cáo tổng kết đánh giá công tác NCKH cán bộ trẻ và sinh viên trong giai đoạn 2016-2018 của Học viện.

            - Báo cáo tóm tắt công trình Khoa học và Công nghệ của sinh viên và cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) để in kỷ yếu (theo mẫu số 2).

            - Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của Đoàn thanh niên giữa các Trường trong khối.

2. Các lĩnh vực tham dự:

            1 - Lĩnh vực Lâm nghiệp

            2- Lĩnh vực Thủy Lợi

            3- Lĩnh vực Nông học

            4- Lĩnh vực Thủy sản

            5- Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y

            6- Lĩnh vực Quản lý tài nguyên thiên nhiên

            7- Lĩnh vực Công nghệ Bảo quản chế biến Nông, Lâm, Thủy sản

            8- Lĩnh vực Công nghệ sinh học và giống cây trồng

            9- Lĩnh vực Môi trường

            10-  Lĩnh vực Kinh tế, Chính sách và Phát triển nông thôn

            11- Lĩnh vực Cơ khí

3. Hình thức tổ chức:

- Ban Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn công trình tiêu biểu báo cáo tại Hội nghị.

- Đăng ký với Ban tổ chức phương tiện đi lại, ở và một số thủ tục liên quan.

4. Thời gian đăng ký và nộp báo cáo khoa học

-  Đăng ký danh mục công trình (Mẫu số 1) trước ngày 29/3/2018

-  Báo cáo tóm tắt (Mẫu số 2)  trước ngày 5/6/2018

Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. ĐT: 62617757, địa chỉ email: vtbinh@vnua.edu.vn

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định và tiến độ trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu KHCN.

TRƯỞNG BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Đã ký)

TS. Lê Huỳnh Thanh Phương