LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phan Thị Thúy                                       Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1973                      Nơi sinh: Việt Trì, Phú Thọ           

Quê quán: Việt Trì, Phú Thọ                                  Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: TS                                                 Năm, nước nhận học vị: 209

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó bộ môn Sinh thái Nông nghiệp

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Môi trường

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam      

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0948555493           

Fax:                                                                      Email: phan.t.thuy@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà nội

Ngành học: Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp  

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1995

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh thái học                                    Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm, ĐH Quốc gia Hà Nội

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên thiên nhiên và hệ thống nông nghiệp

Năm cấp bằng: 2009

-         Nơi đào tạo: Trường ĐH Queensland, Úc      

-         Tên luận án: Người dân sống trong khu bảo vệ ở Việt Nam: hiện trạng, các vấn đề và chiến lược/ living within protected areas in Vietnam: Situations, issues and strategies

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

 

Mức độ sử dụng: Thành thạo

 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1996-1998

Trung tâm Nghiên cứu Rừng ngập mặn, TT nghiên cứu tài nguyên môi trường, ĐH quốc gia Hà Nội

Cán bộ nghiên cứu

1999-2000

Frontier Vietnam

Cán bộ thực địa

2000-2003

Dự án Lâm nghiệp xã hội và bảo tồn thiên nhiên

Cán bộ giám sát đánh giá

2008-2009

Công ty tư vấn Đông Dương

Cán bộ điều phối

2009 - nay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giảng viên

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

Đánh giá phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và biện pháp giảm thiểu – Tham gia

2010-2011

Dự án UNDP Việt Nam CBCC-MARD

Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Assessing the effectiveness of the payment for environmental services in the Ta Xua Special-Use Forest, Son La Province

2016 Đồng tác giả

Proceeding of NICHE-ACCCU fianl symposium “Education ans research in Southeast Asia for Climate change response”

2

Đánh giá hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường ở rừng đặc dụng Tà Xùa, tỉnh Sơn La

2015 Đồng tác giả

Proceeding của hội thảo khoa học nữ Học viện nông nghiệp Việt Nam 2015

3

Giáo trình Sinh thái nhân văn

2013 Đồng tác giả

NXB Nông nghiệp

 

Impact assessment of the Social Forestry and Conservation Project on sustainable livelihoods and conservation

2002

Đồng tác giả

Proceeding of international workshop on “Biology and conservation for Vietnam in the 21st Century”. Hanoi, 23–25 June 2002

 

Comparison of aquaculture benefits from mangroves between Dong Rui Commune, Tien Yen Distruct in Quang Ninh Province and Ho Do Commune, Thach Ha District in Ha Tinh Province.

2000

Đồng tác giả

Proceeding of Workshop on "Management and sustainable use of natural resources and environment coastal wetlands”. CRES/ACTMANG. APH. Page 107-115

 

Evaluation of the effectiveness of mangrove rehabilitation on aquaculture resources in coastal communes in Thai Binh and Nam Dinh provinces.

1999

Đồng tác giả

Proceeding of the National Workshop on "Sustainable and economically efficient utilization of natural resources in mangrove ecosystem". Page 116-121

 

Preliminary investigation on catching and trading activities of marine products in the coastal zone of Tra Co, Quang Ninh Province

1998

Proceeding of the Workshop on "Management and conservation of coatal biodiversity". Page 100 - 107

 

The role of women in economic activities in mangrove areas of Thuy Hai Commune, Thai Thuy-Thai Binh Province.

1997

Đồng tác giả

Proceedings of the National Workshop on "Socio-economic status of women in coastal mangrove areas. Trends to improve their life and environment". Page 159-163

 

 

Xác nhận của cơ quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

TS. Phan Thị Thúy