BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số: 1534/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018                        

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

ngành Chăn nuôi -  Thú y và Quản lý du lịch bền vững


Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 4581/QĐ-HVN ngày 10/11/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4702/QĐ-HVN ngày 26/12/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chăn nuôi - Thú y (định hướng ứng dụng) và ngành Quản lý du lịch bền vững đợt 1 năm 2019 như sau:

I/ Chỉ tiêu tuyển sinh:

1.  Ngành Chăn nuôi – Thú y: 40 chỉ tiêu

2.  Ngành Quản lý du lịch bền vững: 25 chỉ tiêu

II/ Thời gian đào tạo và điều kiện mở lớp:

- Lớp học trong giờ hành chính: 1,5 năm.

- Lớp học ngoài giờ hành chính: 2,0 năm.

- Lớp học chỉ được mở khi có 10 học viên trở lên; trong trường hợp lớp học ít hơn 10 học viên, kết quả trúng tuyển được bảo lưu sang kỳ thi đợt 2 năm 2019.

III/ Điều kiện đăng ký dự thi, môn thi tuyển sinh và chính sách ưu tiên:

1/ Điều kiện đăng ký dự thi. Thí sinh có đủ điều kiện dưới đây sẽ được đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp hoặc ngành gần với ngành đào tạo thuộc nhóm 1, nhóm 2 (xem phụ lục 1 đính kèm). Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đào tạo nêu trên, phải học bổ túc kiến thức và các môn học bổ túc đều phải đạt 5,5 điểm trở lên.

2/ Môn thi tuyển sinh: môn chủ chốt, môn không chủ chốt theo bảng dưới đây và môn tiếng Anh trình độ tương đương cấp A2 khung châu Âu chung.

                                                                                                                                                                  

STT

Ngành

Môn chủ chốt

Môn không chủ chốt

M.Ng.ngữ

1

Chăn nuôi – Thú y

Sinh lý động vật

Chăn nuôi lợn

Tiếng Anh

2

Quản lý du lịch bền vững

Nguyên lý quản trị

Nguyên lý kinh doanh

Đề cương ôn thi các môn thi nêu trên có đính kèm Thông báo này.

Thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao học bằng tiếng Anh.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ  Anh.

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký chứng chỉ đến hết ngày 22/03/2019, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, đạt trình độ tối thiểu theo bảng quy đổi sau:Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6

(khung VN)

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác sẽ được trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.

3/ Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm vào kết quả thi môn chủ chốt (thang điểm 10) và 10 điểm vào kết quả thi môn ngoại ngữ (thang điểm 100);

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

IV/ Thời gian thi tuyển sinh:

Từ 23/03/2019 đến 24/03/2019.

V/ Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh, học phí đào tạo:  

1/ Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Thí sinh tự in mẫu hồ sơ và kế hoạch chung về tuyển sinh có đính kèm theo Thông báo này hoặc nhận mẫu hồ sơ tại ban Quản lý đào tạo của Học viện.

2/ Thời gian nộp hồ sơ: từ 28/12/2018 đến 14/01/2019; Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp với ngành đào tạo thạc sĩ được kéo dài thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 04/03/2019.

3/ Lệ phí tuyển sinh: 1.818.000đ/thí sinh, trong đó lệ phí dự thi 420.000 đồng/thí sinh và lệ phí ôn thi cả 3 môn (tùy chọn) 1.398.000đ/thí sinh; Học phí bổ túc kiến thức: 233.000 đ/tín chỉ/ người học với điều kiện môn học có 8 người trở lên, trường hợp môn học có 7 người trở xuống thì học phí mỗi người được tính theo công thức: (1.860.000đ * số tín chỉ) /số người học;

4/ Học phí đào tạo (năm học 2018 – 2019)

Tùy thuộc vào ngành và chương trình đào tạo, học trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính, ngôn ngữ giảng dạy, học phí tính theo tín chỉ của Học viện như sau:

-  Đối với học viên là người Việt Nam: từ 510.000 đ – 890.000đ/ tín chỉ

-  Đối với LHS Lào và Campuchia: từ 1.118.000 đ – 2.011.000 đ/ tín chỉ

-  Đối với LHS các nước khác: từ 1.341.000 đ – 2.414.000 đ/ tín chỉ

Chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 0977.311.338/024 62 617 520.


Nơi nhận:

- Thí sinh có nhu cầu;

- Lưu VT, QLĐT, NPD (100).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký)


GS.TS. Phạm Văn Cường