HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

___________________

Số: 46 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đại học (ĐH), hình thức Vừa làm vừa học (VLVH)

 

Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo VLVH trình độ đại học; Căn cứ Quyết định số 3348/QĐ-HVN ngày 17/8/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc ban hành Quy định Tuyển sinh và Đào tạo VLVH  trình độ đại học tại Học viện, Học viện thông báo tuyển sinh ĐH hình thức VLVH năm 2018 như sau:

1- Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000

2- Các ngành đào tạo:  Bảo vệ thực vật,  Chăn nuôi, Công thôn, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan,  Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin,  Công nghệ thực phẩm, Kế toán, Khoa học cây trồng, Khoa học đất,  Khoa học môi trường, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện,  Kỹ thuật tài nguyên nước, Ngôn ngữ Anh, Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản,  Phát triển nông thôn, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Thú y, Xã hội học.

3- Thời điểm xét tuyển:  

- Lớp mở tại Học viện: tháng 4 và tháng 11 năm 2018

- Lớp mở tại các cơ sở liên kết có nhu cầu đào tạo: bắt đầu từ tháng 4 năm 2018 và không giới hạn thời gian.

4- Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng như xét tuyển đại học chính quy (file đính kèm).

- Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 với các tổ hợp tương ứng như xét tuyển đại học hệ chính quy;

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng, nếu không dùng các kết quả nêu trên để xét tuyển thì được dùng điểm trung bình toàn khóa học (trung bình xếp loại tốt nghiệp) bậc Trung cấp hoặc Cao đẳng (thang điểm 10) với hệ số 3 để thay thế.

- Đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học: được tuyển thẳng với số lượng không hạn chế.

5 - Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng tham gia tuyển sinh có đủ các điều kiện:

- Là những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên (bổ túc văn hóa trung học), hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được Sở giáo dục đào tạo công nhận hoàn thành các môn học văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT; 

- Có đủ sức khỏe để tham gia học tập theo Quy định hiện hành;

- Chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ và pháp luật của Nhà nước;

- Được cơ quan, địa phương (đơn vị chủ quản người dự tuyển) đồng ý cho dự tuyển đại học hình thức VLVH bằng văn bản.

6- Thời gian và địa điểm đào tạo:

- Thời gian đào tạo: từ 4,0  đến 5,0 năm (tùy theo ngành).

- Các lớp mở tại Học viện học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần với điều kiện lớp học có 30 sinh viên trở lên; trường hợp lớp học có dưới 30 sinh viên thì thời gian đào tạo là các ngày trong tuần, khi đó sinh viên sẽ học và thi để tích luỹ số tín chỉ quy định cùng với sinh viên hệ đào tạo chính quy;

- Các lớp mở tại các cơ sở liên kết đào tạo như: cơ sở giáo dục Đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường Cao đẳng, trường Trung cấp, trung tâm dạy nghề); trường của cơ quan Nhà nước; trường của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng võ trang nhân dân; Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (thành phố) học vào thời gian do cơ sở liên kết đào tạo đề nghị (theo hợp đồng liên kết đào tạo giữa các bên).

7- Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo VLVH của ngành, của khóa tuyển sinh có nội dung như chương trình đào tạo của ngành, của khóa tuyển sinh tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy (được ghi trong cuốn Danh mục chương trình  đào tạo và sổ tay sinh viên của khóa học hệ chính quy).

 - Đào tạo VLVH được tổ chức và quản lý theo tín chỉ.

- Người học VLVH có thể học và thi để tích luỹ một số hoặc tất cả số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên hệ đào tạo chính quy.

- Người học đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng được bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ có cùng nội dung và thời lượng, các học phần được bảo lưu do Giám đốc quyết  định.

8- Học phí: theo Quy định chung hàng năm của Học viện.

9- Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

- Lớp mở tại Học viện: các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Mẫu hồ sơ có đính kèm theo thông báo này và có tại Ban Quản lý đào tạo), hạn cuối cùng đợt 1 - ngày 12/4/2018; đợt 2 – ngày 31/10/2018. Địa điểm tại ban Quản lý đào tạo của Học viện (Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).  

- Lớp mở tại các cơ sở liên kết đào tạo: Thời gian nộp hồ sơ do các cơ sở liên kết quy định. Các cơ sở giáo dục Đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường Cao đẳng, trường Trung cấp, trung tâm dạy nghề); trường của cơ quan Nhà nước; trường của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng võ trang nhân dân; Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (thành phố) có đủ điều kiện theo Quy định được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nay có nhu cầu liên kết đào tạo với Học viện, cần có Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản về việc liên kết nói trên. Lớp học chỉ được mở khi có 30 thí sinh trúng tuyển trở lên cho một ngành đào tạo.

Mọi chi tiết về tuyển sinh VLVH xin liên hệ tại Ban Quản lý đào tạo của Học viện (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội), điện thoại 02462617520 hoặc tra cứu trên Website theo địa chỉ: www.vnua.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- Các Cơ sở đang liên kết ĐT;

- TT GDTX các tỉnh (TP);

- Lưu QLĐT, VT, NPD (100).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Trạch