BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 46/TB-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau:

- Số lượng: 02 người

- Vị trí: Giảng dạy môn Đồ án công nghệ chế biến, Công nghệ chế biến thực phẩm, Phụ gia thực phẩm, Dinh dưỡng học và Thực phẩm chức năng

- Địa điểm làm việc: Bộ môn Thực phẩm và dinh dưỡng, Khoa Công nghệ thực phẩm.

1.  Điều kiện

Điều kiện chung

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu về Điều kiện của người đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 1, Quy định về việc tuyển dụng viên chức Ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-HVN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiêu chuẩn quy định cụ thể/thêm đối với vị trí tuyển dụng:

a) Tốt nghiệp đại học chính quy các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học tự nhiên, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Công nghệ sinh học, Sinh học. Điểm thi một trong các môn liên quan và phù hợp với các môn dự tuyển như Đồ án công nghệ chế biến, Công nghệ chế biến thực phẩm, Phụ gia thực phẩm, Dinh dưỡng học, Thực phẩm chức năng, Công nghệ chế biến rau quả và Xử lý phế phụ phẩm phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc đại học).

b) Có bằng thạc sỹ các ngành kể trên cấp bởi các cơ sở đào tạo đã nêu trên.

c) Có trình độ tiếng Anh bậc 3(B1) hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

d) Thành thạo tin học văn phòng.

e) Có năng lực và đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

f) Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

g) Lưu ý: Ưu tiên ứng viên có bằng Tiến sỹ chuyên ngành gần với vị trí tuyển dụng và đã từng tham gia hoạt động giảng dạy. Đồng thời ưu tiên tuyển dụng ứng viên có bằng Tiến sỹ trước.

2.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Đơn đăng ký dự tuyển;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Tóm tắt luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ (nếu đã có bằng Tiến sỹ)

e) Lý lịch khoa học

f) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

g) 02 phong bì (có dánh tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4 x 6;

h) Bản sao học bạ phổ thông trung học.

i) Thư giới thiệu (nếu có)

3.  Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

a) Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 7/6/2022 đến hết ngày 6/7/2022.  

b) Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Khoa Công nghệ thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng - Trợ lý tổ chức

Số điện thoại: 024 626 17718/0985.086.370

Nơi nhận:

- Websitehttp://www.vnua.edu.vn;

- Lưu VT, TCCB.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA

 

 

Nguyễn Hoàng Anh