HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN HVNN

______________

Số :158/TB - NXB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2021

                                                             

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng hợp đồng lao động

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, căn cứ vào nhu cầu lao động hợp đồng tại Nhà xuất bản, Nhà xuất bản cần tuyển dụng 01 lao động hợp đồng làm việc tại vị trí phụ trách Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

I. Đối tượng

1. Là công dân Việt Nam. Có phẩm chất đạo đức tốt.

2. Tuổi đời dự tuyển từ 23 đến dưới 35 tuổi.

3. Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Công nghệ thông tin.

4. Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

6. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại các trường đại học, nhà xuất bản, tòa soạn tạp chí.

II. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021

(hồ sơ không trả lại).

III. Địa điểm nộp hồ sơ

Tại Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

ĐT: 024 62617714 E-mail: bttapchi@vnua.edu.vn

IV. Hồ sơ bao gồm

1. Đơn xin làm hợp đồng tại Nhà xuất bản.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu chung).

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

6. Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về kinh nghiệm công tác theo vị trí việc làm, lĩnh vực cần tuyển yêu cầu.

V. Quyền lợi

- Tiền lương, thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ  của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,… theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi, Công đoàn,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công việc ổn định lâu dài.

 

Nơi nhận:

- Đăng website

- Lưu: VT NXB.

 

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đỗ Lê Anh