BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------------------

Số: 61 /HVN-CN

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm

----------------------------------------------------------------------------------

 

Căn cứ ý kiến của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 01/TTr-PTTTT ngày 06/5/2019 về việc tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm, Khoa Chăn nuôi thông báo tuyển dụng:

a)     Số lượng: 01 người

b)     Vị trí: Nghiên cứu viên phòng thí nghiệm

c)     Địa điểm làm việc: Phòng Thí nghiệm trung tâm Khoa Chăn nuôi

1.     Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính qui ngành: Chăn nuôi hoặc Hóa phân tích

- Đã có kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm ít nhất 6 tháng.    

- Có chứng chỉ tin học (ưu tiên có chứng chỉ IC3 hoặc tin học ứng dụng cơ bản);

- Có chứng chỉ Tiếng Anh (ưu tiên B1 hoặc tương đương).

- Năng động, sẵn sáng làm việc ngoài giờ kể cả thứ 7 và chủ nhật khi có công việc phát sinh.

2.     Hồ sơ xin việc gồm có:

a)     Đơn đăng ký hợp đồng lao động (theo mẫu).

b)     Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c)     Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện quận/huyện trở lên trong thời hạn không quá 06 tháng.

d)     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có yêu cầu). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

e)     02 ảnh 4 x 6.

3.     Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:

a)     Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến hết 20/6/2019.

b)    Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng khoa Chăn nuôi

Nơi nhận:

- Website http://www.vnua.edu.vn;

- Lưu VT, TCCB.

PHÓ KHOA PHỤ TRÁCH

 

 

PGS.TS Phạm Kim Đăng