HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

DỰ ÁN VIỆT BỈ

__________

Số: 20 /TB-VB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018


 THÔNG BÁO 

V/v Tuyển chọn Đề tài nghiên cứu năm 2019 do Dự án Việt Bỉ tài trợ 

       

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đại học thể chế giữa Học Viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và các trường đại học khối Pháp ngữ (Bỉ) và dưới sự tài trợ của Tổ chức ARES –CCD, Dự án Việt Bỉ xin thông báo tuyển chọn đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) và Nghiên cứu ứng dụng (NCUD) cho năm 2019. Năm 2019, Dự án Việt Bỉ chỉ tuyển chọn các đề tài NCKH và NCUD thực hiện trong 01 năm với mức tài trợ duy nhất là 10.000 EUR/đề tài.

I.     Hạng mục tuyển chọn:

-     Đối tượng: các đề tài NCKH và NCUD liên khoa hoặc liên trường – viện có sự tham gia của ít nhất 02 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi.

-     Tổng mức tài trợ tối đa: 10.000 EUR /đề tài.

-     Thời gian thực hiện: 1 năm

Lưu ý:

-   Các thuyết minh liên quan đến lĩnh vực An toàn thực phẩm và Môi trường sẽ được ưu tiên do nằm trong trọng tâm phát triển tiếp theo tại Việt Nam.

-   Đối với hạng mục đề tài NCUD: Ưu tiên các đề tài kêu gọi được hỗ trợ tài chính ở mức 50% từ 01 tổ chức/công ty tư nhân. Đối với các đối tượng tài trợ khác, không có quy định về mức tài trợ tối thiểu, tuy nhiên trong bản đăng ký cần soạn thảo rõ ràng thông tin chi tiết về sự hợp tác, các yêu cầu về trách nhiệm và quyền lợi, các xung đột lợi ích (nếu có).

II.     Tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn đề tài:

-   Chủ nhiệm đề tài phải là người có bằng Tiến sĩ và là cán bộ của VNUA. Cán bộ tham gia có ít nhất 02 cán bộ nghiên cứu trẻ (nhỏ hơn 35 tuổi) và tham gia tích cực trong thực hiện đề tài.

-   Mỗi đề tài phải liên kết với ít nhất 01 nhà khoa học từ khoa/ đơn vị khác của VNUA hoặc cơ quan nghiên cứu khác ở Việt Nam hoặc khu vực Đông Nam Á.

-   Khuyến khích (không bắt buộc) các đề tài liên kết với một hoặc một vài đối tác từ các Trường Đại học thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp ở Bỉ.

III. Hồ sơ dự tuyển

Thực hiện theo mẫu đăng ký của Dự án Việt Bỉ gửi kèm thông báo hoặc gửi email vào địa chỉ hòm thư mai.hoangngoc@uq.net.au để yêu cầu nhận bản mềm mẫu đăng ký.

Chú ý:

-   Nộp 05 bộ hồ sơ bản cứng (Hồ sơ đã đóng tập, đã có chữ ký của các đối tác tham gia) về văn phòng Dư án Việt Bỉ (Phòng 308, Khu làm việc của các Viện và Trung tâm, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam).

-   Dự trù kinh phí 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh. Tỷ giá quy đổi tạm thời:

1 EUR ~ 26.000 VNĐ

-   Tất cả giấy tờ sắp xếp theo thứ tự tạo thành 01 file điện tử (định dạng pdf) và gửi tới địa chỉ hòm thư: mai.hoangngoc@uq.net.au.

-   Tham khảo thêm thông tin tại thông báo chính thức từ Ban điều phối phía Bỉ (gửi kèm)

-   Hạn nộp hồ sơ: 17h, Thứ 2, ngày 22/10/2018.

Nơi nhận:

- Hòm thư các Khoa

- Lưu VPVB

 

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN

 

 

GS. TS. Vũ Đình Tôn