HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_________________________

Số: 01 / KHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn đề tài cấp Học viện  do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2018


Trong khuôn khổ dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Ban Điều phối dự án Việt Bỉ tổ chức xét chọn đề tài cấp Học viện thực hiện năm 2018 do dự án Việt Bỉ tài trợ. Ban Khoa học và công nghệ kính đề nghị lãnh đạo đơn vị thông báo tới các thầy/cô để đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài như sau:

1.     Tiêu chí:

- Đề tài có tính mới, sáng tạo và không trùng lặp….

- Sản phẩm yêu cầu bắt buộc 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam

 2.  Yêu cầu:

-Thuyết minh đề tài viết theo đúng mẫu quy định, đầy đủ các mục và có giải trình kinh phí cụ thể.

- Người tham gia thực hiện đề tài:

+ 01 cán bộ chủ trì (dưới 35 tuổi)

+ 02 cán bộ là thành viên đề tài

+ 01 cán bộ là thư ký đề tài

+ Nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu (3-5 SV)

- Thời gian thực hiện: từ 30/1/2018 đến 12/2018.

- Kinh phí: 1.000 Euro (tương đương với số tiền việt nam đồng quy đổi tại thời điểm cấp kinh phí khoảng 25 triệu đồng ) (Không chi thuê khoán chuyên môn)

Hồ sơ gồm:  - Danh mục đề tài (theo mẫu gửi kèm)

                      - 01 bản thuyết minh gốc + 07 bản photo/đề tài (mẫu kèm theo)

                      - Chứng minh thư photo

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/01/2018

Địa chỉ:  Phòng 222, nhà hành chính

Điện thoai: 04. 62617757

Mail.qplkh@vnua.edu.vn  hoặc vtbinh@vnua.edu.vn

          Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu VT, KHCN.

TRƯỞNG BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Đã ký)

Lê Huỳnh Thanh Phương