HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________________

Số: 42/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

      THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn 02 ứng viên tài năng tham dự sự kiện tại Thâm Quyến, Trung Quốc  

 

 Chương trình Aus4Innovation là một trong 6 sáng kiến của Chính Phủ Úc dành cho Việt Nam với gói hỗ trợ phát triển trị giá 10 triệu đô la Úc nhằm tăng cường hệ thống đổi mới của Việt Nam, chuẩn bị và nắm bắt các cơ hội liên quan đến Công Nghiệp 4.0 và giúp định hình chương trình đổi mới của Việt Nam về khoa học và công nghệ. Trong khuôn khổ nội dung hợp tác giữa Chương trình Aus4Innovation và mạng lưới tài năng trẻ toàn cầu UNLEASH, với mong muốn kết nối tài năng của Việt nam với thế giới (đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm hoặc có liên quan hay hỗ trợ cho nông nghiệp và thực phẩm), Aus4Innovation sẽ tài trợ cho hai ứng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện được tổ chức từ ngày 8-11/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc 

Yêu cầu dự tuyển:

-  Tuổi 25-35 và ưu tiên nữ;

-  Tiếng Anh tốt;

-  Có chuyên môn nghiên cứu sâu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, làm chủ doanh nghiệp, phát triển kinh doanh, khởi nghiệp v.v...

-  Cam kết theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, giải quyết các vấn đề toàn cầu;

-  Sáng tạo

-  Các tiêu chí khác tham khảo trong file “Selection Criteria and Fees” kèm theo

Hồ sơ dự tuyển:

-    CV tiếng Việt và tiếng Anh;

-    Bản mô tả kết quả nghiên cứu đã triển khai hoặc ý tưởng nghiên cứu, khởi nghiệp có liên quan về lĩnh vực trên.

Kinh phí tài trợ: ĐSQ Úc sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí cho 02 ứng viên được lựa chọn trong thời gian tham gia gồm: vé máy bay khứ hồi Hà Nội- Thâm Quyến, phí visa, ăn, ở, bảo hiểm và phí đăng ký tham dự hội nghị.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

-    Ứng viên gửi hồ sơ file pdf đến Ban Hợp tác quốc tế (htqt@vnua.edu.vn) đồng thời cc đến địa chỉ nvlong@vnua.edu.vn, tiêu đề ghi rõ “Nộp hồ sơ ứng tuyển tham dự sự kiện tại Thâm Quyến, Trung Quốc”

Thời hạn nộp hồ sơ: 27/9/2019. Thời gian phỏng vấn sẽ được thông báo sau. 

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ trẻ quan tâm dự tuyển./. 

         

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Việt Long