HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 40/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Trao đổi sinh viên tại Đại học Saga – Nhật Bản

 

Đại học Saga – Nhật Bản thông báo Chương trình trao đổi sinh viên 2022. Sinh viên có thể tham gia trao đổi 01 học kỳ (Xuân/Thu) hoặc 01 năm học (02 kỳ Xuân và Thu).

1. Thông tin chi tiết chương trình và dự tuyển

- Sinh viên tham khảo các tài liệu chi tiết về trao đổi sinh viên tại các link sau:

+ https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space/ (tiếng Anh)

+ https://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/foreignstudent/space/  (tiếng Nhật)

- Các chương trình trao đổi sinh viên:

+ SPACE-E (sử dụng tiếng Anh): https://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/foreignstudent/space-e/

+ General Exchange Student (tên cũ là SPACE-J) (sử dụng tiếng Nhật): https://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/foreignstudent/space-j/

+ SPACE-ECON (sử dụng tiếng Nhật):

https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space-econ/

+ SPACE-ARITA (sử dụng tiếng Anh): http://www.art.saga-u.ac.jp/english/arita/

+ SPACE-SE (sử dụng tiếng Anh NB). Chương trình này dành riêng cho học viên cao học:

https://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/foreignstudent/space-se/

2. Đề cử:

- Link đề cử sinh viên trao đổi: https://forms.office.com/r/nGsp1NhpyH

- Thời hạn đề cử sinh viên trao đổi cho học kỳ Xuân 2022: Ngày 01/11/2021.

3. Thời hạn và lưu ý về hồ sơ dự tuyển:

- Mẫu đơn Application Certificate of Eligibility được giữ nguyên định dạng Excel khi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Nộp hồ sơ dự tuyển điện tử muộn nhất ngày 15/11/2021. Hồ sơ dự tuyển không được chấp nhận sau thời hạn này.

4. Liên hệ và nộp hồ sơ:

- Tham khảo tại địa chỉ website nêu trên hoặc liên hệ giải đáp về chương trình: YAMADA Kanami, International Affairs Division, Saga University, 〒840-8502 佐賀市本庄町1 1 Honjo, SAGA, 840-8502, Japan, Email:si4016@cc.saga-u.ac.jp, TEL:0952-28-8169 (内線:8169)Fax:0952-28-8819;

- Nộp hồ sơ: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ dự tuyển điện tử và gửi hồ sơ scan (dung lượng < 10MB hoặc đường link tải file qua google drive) đến Ban

Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 02462617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) trước thời hạn dự tuyển trên.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long