BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Số: TB/HVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Khóa tập huấn ngắn hạn tại Học viện

 

Trong khuôn khổ Chương trình mạng lưới hợp tác đào tạo dựa trên nghiên cứu về khoa học sinh học thực phẩm ở Việt Nam (VLIR Network Vietnam Bioscience for Food), do VLIR-UOS, Bỉ tài trợ kinh phí, trong đó Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong 07 đối tác của chương trình (Đại học Ghent, Đại học Leuven, Đại học Cần Thơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Huế, Đại học Nha Trang, và Viện thủy sản 2), Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức Khóa tập huấn: Đổi mới phương pháp giảng dạy trong giáo dục đại học (Educational Workshop: Innovations in Teaching Methodology).

1. Thời gian: từ ngày 15 – 21/08/2019

2. Địa điểm: Hội trường B, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

3. Diễn giả chính: GS. TS. Martin Valcke, Đại học Ghent, Vương Quốc Bỉ

4. Thành phần tham dự

Giảng viên giảng dạy cho chương trình thạc sĩ về Công nghệ thực phẩm và Nuôi trồng thủy sản đến từ các Viện/Trường thành viên của Việt Nam thuộc chương trình VLIR Network Vietnam Bioscience for Food, giảng viên của Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ sinh học, Khoa Môi trường, Khoa Chăn nuôi, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

5. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh

Mọi thông tin chi tiết về khóa tập huấn, vui lòng liên hệ PGS. TS. Trần Thị Định, email ttdinh@vnua.edu.vn, điện thoại: +84974013348.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website (để t/b);

- Lưu: VT, HTQT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

GS. TS. Phạm Văn Cường