CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 91 /TB-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học nữ CBVC năm 2018

 

Kính gửi:  Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận


Thực hiện Kế hoạch công tác của BCH Công đoàn Học viện năm 2018; được sự đồng ý của Đảng uỷ; Ban Chấp hành Công đoàn Học viện tổ chức Hội thảo khoa học nữ CBVC năm 2018 chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018).

- Thời gian: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 18 tháng 10 năm 2018 (thứ Năm)

- Địa điểm: Hội trường C, nhà Hành chính

- Chương trình tổ chức: 

           + Từ 7giờ00 - 7giờ40: Công ty Bonshe's Korea tư vấn và tặng quà miễn phí cho nữ CBVC Học viện

           + 7giờ45 - 8giờ30: Lễ mít tinh kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2018)

           + 8giờ30- 11giờ00: Báo cáo Khoa học tại Hội thảo

           + 11giờ00 -11h30: Trao giải

Ban Thường vụ Công đoàn Học viện trân trọng kính mời:

          + Đảng ủy, Hội đồng, Ban Giám đốc Học viện;

          + BCH Công đoàn Học viện;

          + Lãnh đạo các đơn vị, BCH công đoàn bộ phận;

          + Nữ CBVC đã đăng ký tham dự Hội thảo;

          + Cán bộ viên chức quan tâm.

   Để thuận lợi cho công tác tổ chức Hội thảo, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận đăng ký danh sách đại biểu tham dự Hội thảo (theo phân bổ) về Văn phòng công đoàn Học viện trước ngày 16/10/2018.

*Yêu cầu: Nữ CBVC mặc trang phục áo dài; đại biểu đã đăng ký tham dự có mặt đúng giờ và đầy đủ.

Nơi nhận:

- CĐ Bộ phận;

- Lưu VPCĐ

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Tất Thắng