HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 10/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 939/KH-HVN ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kết quả kiểm tra cuối Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020;

Căn cứ thông báo số 01/TB-CTCT&CTSV ngày 14 tháng 2 năm 2020 Về việc thông báo kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020 (danh sách kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên, Ban CTCT&CTSV thông báo tất cả sinh viên chưa hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020 đăng ký học lại tại link. Học viện sẽ tổ chức lớp thời gian dự kiến như sau:

v Đối với sinh viên K64: 08h00 – 11h30 Chủ nhật ngày 28/6/2020.

Địa điểm: Hội trường C

v Đối với sinh viên các khoá còn lại: 08h00 – 11h30 và 13h30 – 17h00 Chủ nhật ngày 28/6/2020.

Địa điểm: Hội trường A

Để phục vụ công tác tổ chức lớp, Ban CTCT&CTSV đề nghị sinh viên đăng ký chậm nhất đến 17h00 thứ 6 ngày 23/6/2020 để đủ điều kiện tham gia học.

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn, Ban QLĐT;

- Sinh viên học lại, Quản trị mạng (đăng web);

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn