HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT VÀ CTSV 

_________________

Số: 10/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại chính trị dành cho những sinh viên không tham gia/

không đạt bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2017 - 2018 


Thực hiện kế hoạch số 566/KH-CTCT&CTSV ngày 08/6/2018 của Giám đốc Học viện, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên (CTCT&CTSV) đã tổng hợp danh sách sinh viên không tham gia/không đạt bài thu hoạch chính trị tại Tuần sinh hoạt CD-SV và đang học tại Học viện.

Học viện dự kiến sẽ tổ chức lớp học lại chính trị dành cho các đối tượng sinh viên trên, cụ thể:

Thời gian: từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 phút, ngày 18/06/2018

Địa điểm: Hội trường A, Giảng đường Nguyễn Đăng.

Ban CTCT&CTSV thông báo và đề nghị sinh viên trong bản danh sách đính kèm đăng ký học lại theo hướng dẫn.

Thời gian đăng ký học: chậm nhất đến ngày 15/6/2018 để Ban CTCT&CTSV tổng hợp danh sách và thông báo lịch học cụ thể đến sinh viên. 

Mẫu biểu đính kèm:

1. Danh sách sinh viên học lại chính trị

2. Link đăng ký học lại chính trị 

 

 

Nơi nhận:

- Các sinh viên;

- Lưu CTCT&CTSV.

PHỤ TRÁCH BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN 

(đã ký) 

 

Nguyễn Tất Thắng