HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

________________

Số: 14/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020

                                                                               

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình “Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020”

 

Căn cứ Kế hoạch 791/KH-CTCT&CTSV của Học viện về việc tổ chức chương trình khởi nghiệp nông nghiệp 2020,

Ban CTCT&CTSV thông báo tới tất cả cán bộ, sinh viên chương trình “Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020” gồm các nội dung sau:

Phần I. Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp start-up

-      Thời gian: Từ 08h00 – 21h30 ngày 10/07/2020

-      Địa điểm: Khu vực sảnh trước Giảng đường Nguyễn Đăng

-      Nội dụng: Trưng bày một số sản phẩm khoa học công nghệ của Học viện có tiềm năng thương mại hoá của các đề tài nghiên cứu khoa học từ các khoa, ngành trong học viện như: khoa Môi trường, Nông học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm ...

Phần II. Toạ đàm “Bệ phóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2020”

-      Thời gian: 18h30 – 21h30 ngày 10/07/2020

-      Địa điểm: Hội trường A (ND207) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-      Nội dung: Toạ đàm với các chuyên gia, người nổi tiếng, lãnh đạo doanh nghiệp đã và đang thành công về hoạt động khởi nghiệp. Chia sẻ những bài học, trải nghiệm giúp sinh viên có được những góc nhìn mới, rõ ràng hơn về khởi nghiệp, kinh doanh.

Ban CTCT&CTSV trân trọng thông báo tới tất cả cán bộ, sinh viên được biết để tham dự và đón xem chương trình.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Ban cán sự các lớp;

- Lưu CTCT&CTSV

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Dương Thành Huân