HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ____________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Mỹ Hạnh với đề tài: “Nghiên cứu xác định động vật thủy sinh chủ yếu mang virus gây bệnh đốm trắng ở tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh miền Bắc”

Chuyên ngành: Dịch tễ học thú y

Mã số: 9 64 01 08

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Phan Thị Vân

PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Thời gian: 8h 30' ngày 23 tháng 8 năm 2018
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng