BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Khải với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố đến công tác phát triển quỹ đất phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9 85 01 03

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Trần Trọng Phương

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lanh

Thời gian: 08h 30' ngày 21 tháng 09 năm 2021
Thông báo này thay cho Thông báo ngày 08/07/2021

Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngàytháng 09 năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Viết Đăng