BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Tạ Văn Tường với đề tài: “Nghiên cứu cung cấp dịch vụ công cho phát triển chuỗi giá trị sản phẩm thịt lợn tại thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 9 62 01 15

Dưới dự hướng dẫn của:

GS.TS. Đỗ Kim Chung

Thời gian:8h 30' ngày 21 tháng 07 năm 2020
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BANQUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng