BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________ 

 


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phùng Thị Phương Nhung với đề tài: “Xác định các gen-alen đặc thù liên quan đến sự phát triển bộ rễ của các giống lúa Việt Nam”

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng

Mã số: 9 62 01 11

Dưới dự hướng dẫn của:

GS.TS. Đỗ Năng Vịnh

GS.TS. Pascal Gantet

Thời gian: 8h 30' ngày 28 tháng 05 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

 BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng