BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 _______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thơm với đề tài: “Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc tiêu chảy thành dịch do virus (Porcine Epidemic Diarrhea - PED) gây ra trên lợn Mán và lợn Rừng tại tỉnh Hà Giang”

Chuyên ngành: Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

Mã số: 9 64 01 02

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nam

PGS.TS. Phạm Hồng Ngân

Thời gian: 8h 30' ngày 26 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

 BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng