HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 _____________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Minh với đề tài: “Phát triển sản xuất rau theo hướng thực hành nông nghiệp tốt tại tỉnh Hòa Bình”

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 9 62 01 15

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

TS. Lê Văn Bầm

Thời gian: 8h 30' ngày 28 tháng 03 năm 2018
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào