BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Chu Hoàng Nga với đề tài: “Chọn tạo hai dòng vịt biển trên cơ sở giống vịt biển 15 - Đại Xuyên

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

TS. Nguyễn Thanh Sơn

GS.TS. Đặng Vũ Bình

Thời gian: 08h 30' ngày 12 tháng 11 năm 2021
Thông báo này thay cho Thông báo ngày 15/07/2021

Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng