HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 _____________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Bùi Viết Thư với đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo dòng bất dục đực tế bào chất và dòng duy trì mới phục vụ cho chọn tạo giống lúa lai ba dòng ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng

Mã số: 9 62 01 11

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm

PGS.TS. Vũ Thị Thu Hiền

Thời gian: 8h 30' ngày 02 tháng 05 năm 2018
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào