BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________


THÔNG BÁO

V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Bùi Đức Thịnh với đề tài: “Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Mã số: 9 34 04 04

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Mai Thanh Cúc

GS.TS. Tô Dũng Tiến

Thời gian: 14h 00' ngày 29 tháng 10 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng