BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 29/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2019 

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

đối với nghiên cứu sinh

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản:  124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Nội dung nộp tiền: Tên nghiên cứu sinh, năm quyết định công nhận làm nghiên cứu sinh, nộp tiền học phí.

Mức học phí: Mức học phí áp dụng theo Quyết định số 2789/QĐ-HVN ngày 02/08/2019  về mức thu học phí năm học 2019 – 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian nộp: từ 31/08/2019 đến 30/11/2019.

Mức học phí phải nộp kỳ 1 năm học 2019 – 2020 là:

Học phí theo quyết định chính thức: 13.800.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019).

Học phí trong thời gian kéo dài: 6.900.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019).

Đối với nghiên cứu sinh đã hoàn thành học phí đến hết tháng 06/2019 số tiền học phí phải nộp kỳ này là: Học phí theo quyết định chính thức: 13.8000.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019). Học phí trong thời gian kéo dài: 6.900.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019).

Đối với nghiên cứu sinh chưa hoàn thành học phí tính đến tháng 06/2019 số tiền học phí phải nộp kỳ này là: Học phí theo quyết định chính thức: Số tiền học phí còn nợ + 13.800.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019). Học phí trong thời gian kéo dài: Số tiền học phí còn nợ +  6.900.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019).

Hoàn thành học phí là một tiêu chí để xét điều kiện bảo vệ tiến độ, chuyên đề, bảo vệ cấp bộ môn và bảo vệ cấp Học viện của nghiên cứu sinh.

Đề nghị toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng