BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2019HỘI THẢO KHOA HỌC

“VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG PHÁT TRIỂN

NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG”


Kính gửi:………………………………………………………………….


Thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Học viện Nông nghiệp Việt Nam (24/05/1959 – 24/05/2019), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Khoa Lý luận chính trị và Xã hội dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển nền nông nghiệp bền vững”.

1. Mục đích

-  Nghiên cứu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nền nông nghiệp.

-  Nghiên cứu chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền nông nghiệp bền vững.

-  Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nền nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.

2. Nội dung Hội thảo

-  Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nền nông nghiệp.

-  Chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền nông nghiệp bền vững.

-  Thực trạng phát triển nền nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

-  Những vấn đề đặt ra trong phát triển nền nông nghiệp bền vững.

-  Giải pháp phát triển nền nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.

3. Thành phần tham dự Hội thảo

* Đại biểu tham luận

-  Các giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Xã hội của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

-  Các giảng viên/nhà khoa học trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam; giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng quan tâm đến chủ đề của hội thảo.

-  Các chuyên gia, lãnh đạo thuộc các sở, ban ngành quan tâm đến chủ đề hội thảo.

* Đại biểu khách mời

-  Đại diện Ban Giám đốc; lãnh đạo các Khoa, Ban, đoàn thể của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

-  Một số chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà lý luận, lãnh đạo thuộc các sở, ban ngành ở một số địa phương.

4. Thời gian và địa điểm (Dự kiến)

Thời gian: Sáng ngày 17/05/2019 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường C - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

5. Thời hạn đăng ký tham dự và gửi bài

5.1. Đăng ký tham dự

-  Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học gửi tên và tóm tắt bài viết về địa chỉ email: vhha@vnua.edu.vn hoặc hathiyen281@gmail.com,  chủ đề thư gửi ghi rõ: Dangkythamdu

-  Thời hạn: Trước ngày 01/04/2019.

5.2.  Bài viết toàn văn

-  Bài viết toàn văn gửi về địa chỉ email: vhha@vnua.edu.vn hoặc hathiyen281@gmail.com – Chủ đề thư gửi ghi rõ: Toanvanbaiviet Hoithao. Bài viết được BTC lựa chọn sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện.

-  Thời hạn: Trước ngày 08/05/2019.

6. Quy định về hình thức trình bày

-  Bài viết trình bày bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.3, định dạng Word, sử dụng bảng mã Unicode, khổ giấy A4; lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2cm.

-   Bài viết được trình bày theo thứ tự sau: Tên báo cáo (in hoa), Các (tác giả), Tên cơ quan của (các) tác giả, Tóm tắt tiếng Việt (không quá 250 từ), Từ khoá (không quá 5 từ); Nội dung bài viết; Tài liệu tham khảo. Dung lượng bài viết: 3000 - 4000 từ (không bao gồm danh mục tài liệu tham khảo).

-  Tài liệu tham khảo: Đánh số đặt trong ngoặc vuông ([]) theo vần A, B, C. Đối với tài liệu là bài báo trong Tạp chí: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, năm xuất bản, trang của bài báo. Đối với các tài liệu là sách: Tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

7. Thông tin liên hệ

-  Thông báo này được đăng tải trên trang web của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tại địa chỉ https://www.vnua.edu.vn/.

-  Mọi thông tin về Hội thảo xin liên hệ với Ban thư ký: ThS. Vũ Hải Hà, địa chỉ email: vhha@vnua.edu.vn,  ĐT: 0906089508 (hoặc) ThS. Hà Thị Yến, địa chỉ email: hathiyen281@gmail.com, ĐT: 0986.252.438.

   Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các tổ chức, nhà khoa học, các cán bộ giảng viên và quý vị đại biểu.

   Trân trọng!

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)GS. TS. PHẠM VĂN CƯỜNG

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển nền nông nghiệp bền vững”

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển nền nông nghiệp bền vững”